Programma's

Wonen en zorg

In 2020 hebben we ondanks corona ons reguliere werk kunnen voortzetten. Zo zijn de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg en dwang ingevoerd, hebben we successen geboekt bij de pilot Sociale Benadering Dementie en hebben we het regionale uitvoeringsprogramma BW/MO 2020 samen met de regiogemeenten uitgevoerd. Ondanks de corona-pandemie hebben we er samen met onze partners voor kunnen zorgen dat voor iedere cliënt BW of MO een passende plek werd gevonden. Zo hoefde niemand op straat te slapen. Wel hebben we als gevolg van de corona-crisis in goed overleg met onze zorg- en opvangpartners de nieuwe regionale inkoop BW en MO met een jaar moeten uitstellen. De nieuwe overeenkomsten gaan nu in per 1 januari 2022.
 
Daarnaast hebben we specifieke corona-maatregelen genomen. We hebben extra opvang en quarantaineplekken voor dak- en thuislozen gerealiseerd (kosten hiervoor in 2020 bedragen € 277.500). Tegenover deze extra kosten staan ook extra rijksmiddelen die we hebben ontvangen van € 1,3 miljoen. De overgebleven middelen van € 1 miljoen zijn gestort in de reserve Sociaal en Zorgfonds voor kosten die we in 2021 en verder verwachten. Onze partners hebben hun dienstverlening (begeleiding en dagbesteding) moeten aanpassen aan de landelijke corona-maatregelen. In het begin is de dagbesteding gestaakt. Dit had negatieve gevolgen voor cliënten. Gelukkig is het ons tijdens de tweede corona-golf gelukt om de dagbesteding open te houden. Met corporaties hebben we gekeken hoe we de door-en uitstroom van cliënten naar corporatiewoningen op gang konden houden.  

Met onze ketenpartners hebben we afspraken gemaakt om de aanpak van personen met onbegrepen gedrag te verbeteren in de hoop daarmee de overlast te verminderen en de personen om wie het gaat eerder en beter in zorg te krijgen. We hebben de regie op complexe zorg- en veiligheidscasuïstiek verbeterd. In de keten hebben we de samenwerking tussen de politie, het Centrum voor Trajecten en Bemoeizorg (CvTB) en het crisisinterventieteam van Farent verbeterd. De politie richt zich weer primair op overlastgevende mensen die strafbare feiten hebben gepleegd. Het CvTB en het crisisinterventieteam van Farent pakken de overlastgevende mensen op waarvoor een vrijwillig of verplicht zorgtraject nodig is. Binnen de gemeente wordt sinds 1 januari 2021 regie gevoerd ten behoeve van mensen met onbegrepen gedrag die overlast veroorzaken en zelf geen hulpvraag stellen. Zo zijn regisseurs gekoppeld aan de overlastgevers in het gebied tussen het station en de Wilhelminabrug. Met deze maatregelen willen we mensen eerder, integraler en humaner in zorg krijgen en de overlast voor omwonenden beperken.

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 09:15:28 met de export van 05/28/2021 13:14:53