Jaarrekening

Toelichtingen op de balans

Gerealiseerde baten en lasten per taakveld per programma

Programma/Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

0.1 Bestuur

16.919

1.887

-15.032

0.10 Mutaties reserves

167

250

83

11 Bestuursorganen en -ondersteuning

17.086

2.137

-14.949

0.2 Burgerzaken

4.777

1.760

-3.017

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

258

221

-37

0.10 Mutaties reserves

571

609

38

13 Dienstverlening      

5.606

2.590

-3.016

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

6.227

9

-6.218

6.2 Wijkteams

7.594

1.121

-6.473

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

5.429

-

-5.429

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

41.628

14.139

-27.489

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

2.778

684

-2.094

7.1 Volksgezondheid

8.482

488

-7.994

0.10 Mutaties reserves

4.945

4.493

-452

32 Gezondheid

77.083

20.934

-56.149

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

13.445

5.387

-8.058

1.2 Openbare orde en veiligheid

8.413

1.364

-7.049

2.1 Verkeer en vervoer

1.910

88

-1.822

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

3.565

256

-3.309

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

142

143

1

0.10 Mutaties reserves

676

552

-124

33 Veiligheid           

28.151

7.790

-20.361

3.4 Economische promotie

696

74

-622

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

14.671

456

-14.215

5.4 Musea

856

-

-856

5.5 Cultureel erfgoed

2.335

75

-2.260

5.6 Media

3.513

-

-3.513

0.10 Mutaties reserves

414

1.255

841

35 Cultureel klimaat    

22.485

1.860

-20.625

4.1 Openbaar basisonderwijs

694

3

-691

4.2 Onderwijshuisvesting

27.205

13.943

-13.262

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

17.095

10.826

-6.269

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

2.084

28

-2.056

6.2 Wijkteams

830

112

-718

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

136.091

98.496

-37.595

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

2.384

2.018

-366

0.10 Mutaties reserves

6.974

11.625

4.651

39 Opgroeien en talentontwikkeling

193.357

137.051

-56.306

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

36.452

2.567

-33.885

0.10 Mutaties reserves

7.490

549

-6.941

40 Wonen en zorg

43.942

3.116

-40.826

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

16.431

110

-16.321

41 Participatie en daginvulling

16.431

110

-16.321

2.1 Verkeer en vervoer

11.694

2.143

-9.551

2.4 Economische havens en waterwegen

2.097

73

-2.024

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

17.715

16.651

-1.064

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

11.383

292

-11.091

8.1 Ruimtelijke ordening

5.607

1.455

-4.152

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

70.590

97.986

27.396

8.3 Wonen en bouwen

8.913

8.356

-557

0.10 Mutaties reserves

35.424

8.830

-26.594

51 Wonen en werkomgeving

163.424

135.787

-27.637

0.63 Parkeerbelasting

-

12.786

12.786

2.1 Verkeer en vervoer

14.376

1.507

-12.869

2.2 Parkeren

11.327

41

-11.286

2.4 Economische havens en waterwegen

355

159

-196

2.5 Openbaar vervoer

379

325

-54

0.10 Mutaties reserves

-

2.295

2.295

52 Bereikbare stad      

26.437

17.113

-9.324

5.1 Sportbeleid en activering

7.783

1.442

-6.341

5.2 Sportaccommodaties

10.046

3.808

-6.238

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

253

94

-159

0.10 Mutaties reserves

276

1.147

871

53 Sport en recreatie   

18.358

6.491

-11.867

7.2 Riolering

8.398

11.425

3.027

7.3 Afval

52.594

58.116

5.522

7.4 Milieubeheer

10.032

2.778

-7.254

0.10 Mutaties reserves

693

4.883

4.190

54 Milieu respecterende ontwikkelingen

71.717

77.202

5.485

5.4 Musea

964

-

-964

5.5 Cultureel erfgoed

1.292

111

-1.181

0.10 Mutaties reserves

254

599

345

55 Cultuurhistorische kwaliteit

2.510

710

-1.800

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

415

63

-352

2.3 Recreatieve havens

13

6

-7

3.1 Economische ontwikkeling

7.646

11.668

4.022

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

412

294

-118

3.4 Economische promotie

408

-

-408

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

26

52

26

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

1.496

2.265

769

5.4 Musea

730

196

-534

5.5 Cultureel erfgoed

812

797

-15

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

17

8

-9

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

1.671

1.748

77

6.2 Wijkteams

93

42

-51

6.5 Arbeidsparticipatie

104

137

33

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

112

258

146

0.10 Mutaties reserves

276

3.278

3.002

71 Ruimte voor economie en voorzieningen

14.231

20.812

6.581

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

1.747

1.305

-442

6.3 Inkomensregelingen

88.208

91.084

2.876

6.4 Begeleide participatie

41.312

18.726

-22.586

6.5 Arbeidsparticipatie

10.940

1.385

-9.555

0.10 Mutaties reserves

8.318

1.977

-6.341

72 Werk en inkomen

150.525

114.477

-36.048

6.2 Wijkteams

129

-

-129

6.3 Inkomensregelingen

9.355

383

-8.972

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

3.101

527

-2.574

0.10 Mutaties reserves

45

706

661

73 Armoede en schulden

12.630

1.616

-11.014

0.4 Overhead

46.356

7.149

-39.207

0.5 Treasury

11.320

23.857

12.537

0.8 Overige baten en lasten

1.390

1.601

211

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

-

-

-

0.10 Mutaties reserves

21.631

5.654

-15.977

91 Beleggingen en overige baten en lasten

80.697

38.261

-42.436

0.61 OZB woningen

-

31.267

31.267

0.62 OZB niet-woningen

-

10.224

10.224

0.64 Belastingen overig

3.950

1.459

-2.491

3.4 Economische promotie

-

856

856

6.3 Inkomensregelingen

1.198

-

-1.198

92 Gemeentelijke belastingen

5.148

43.806

38.658

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

-

317.716

317.716

0.10 Mutaties reserves

1.289

-

-1.289

93 Algemene uitkering gemeentefonds

1.289

317.716

316.427

Eindtotaal

951.107

949.579

-1.527

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 09:15:28 met de export van 05/28/2021 13:14:53