Jaarrekening

Toelichtingen op de balans

Gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

0.1 Bestuur

16.919

1.887

-15.032

0.10 Mutaties reserves

89.443

48.702

-40.741

0.2 Burgerzaken

4.777

1.760

-3.017

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

415

63

-352

0.4 Overhead

46.356

7.149

-39.207

0.5 Treasury

11.321

23.857

12.536

0.61 OZB woningen

-

31.267

31.267

0.62 OZB niet-woningen

-

10.224

10.224

0.63 Parkeerbelasting

-

12.786

12.786

0.64 Belastingen overig

3.950

1.459

-2.491

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

-

317.716

317.716

0.8 Overige baten en lasten

1.391

1.601

210

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

-

-

-

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

13.445

5.387

-8.058

1.2 Openbare orde en veiligheid

8.413

1.365

-7.048

2.1 Verkeer en vervoer

27.980

3.738

-24.242

2.2 Parkeren

11.327

41

-11.286

2.3 Recreatieve havens

13

6

-7

2.4 Economische havens en waterwegen

2.451

231

-2.220

2.5 Openbaar vervoer

379

325

-54

3.1 Economische ontwikkeling

7.646

11.668

4.022

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

17.716

16.651

-1.065

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

412

294

-118

3.4 Economische promotie

1.105

931

-174

4.1 Openbaar basisonderwijs

694

3

-691

4.2 Onderwijshuisvesting

27.205

13.943

-13.262

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

18.867

12.183

-6.684

5.1 Sportbeleid en activering

7.783

1.441

-6.342

5.2 Sportaccommodaties

10.046

3.808

-6.238

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

16.167

2.721

-13.446

5.4 Musea

2.550

196

-2.354

5.5 Cultureel erfgoed

4.440

983

-3.457

5.6 Media

3.513

-

-3.513

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

11.653

394

-11.259

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

26.413

1.895

-24.518

6.2 Wijkteams

8.646

1.275

-7.371

6.3 Inkomensregelingen

98.760

91.466

-7.294

6.4 Begeleide participatie

41.312

18.726

-22.586

6.5 Arbeidsparticipatie

11.044

1.522

-9.522

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

5.429

-

-5.429

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

44.728

14.667

-30.061

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

136.091

98.496

-37.595

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

42.907

3.766

-39.141

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

2.384

2.018

-366

7.1 Volksgezondheid

8.482

488

-7.994

7.2 Riolering

8.398

11.425

3.027

7.3 Afval

52.594

58.116

5.522

7.4 Milieubeheer

10.032

2.778

-7.254

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

258

221

-37

8.1 Ruimtelijke ordening

5.607

1.455

-4.152

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

70.732

98.129

27.397

8.3 Wonen en bouwen

8.913

8.356

-557

Eindtotaal

951.107

949.579

-1.527

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 09:15:28 met de export van 05/28/2021 13:14:53