Jaarrekening

Toelichtingen op de balans

Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid

Omschrijving

Baten en lasten

Mutaties reserves

Gerealiseerd resultaat

Onbestemd resultaat conform raadsvoorstel Actualisatie begroting 2020

-4,0

-

-4,0

Opgenomen in de actualisatie van de begroting 2020 (Raadsvoorstel 10058287), aangenomen door de raad op 7 juli 2020.

Algemene uitkering (Diverse reserves)

0,6

-0,1

0,5

Opgenomen in de MARAP (raadsvoorstel 10487251), aangenomen in de raad op 8 december 2020).

Decentralisatie-uitkeringen (Diverse reserves)

1,2

-1,0

0,2

Opgenomen in de MARAP (raadsvoorstel 10487251), aangenomen in de raad op 8 december 2020).

Beschermd wonen en maatschappelijke opvang (Reserve Sociaal en Zorgfonds)

3,8

-3,8

-

De reserve Sociaal en Zorgfonds maakt deel uit van een gesloten circuit, opgenomen in de financiële verordening (artikel 212 Gemeentewet).

Jeugdhulp (Reserve Sociaal en Zorgfonds)

-0,1

0,1

-

De reserve Sociaal en Zorgfonds maakt deel uit van een gesloten circuit, opgenomen in de financiële verordening (artikel 212 Gemeentewet).

BTW Wijkteams (Reserve Sociaal en Zorgfonds)

1,1

-1,1

-

De reserve Sociaal en Zorgfonds maakt deel uit van een gesloten circuit, opgenomen in de financiële verordening (artikel 212 Gemeentewet).

Wmo 2007 (Reserve Sociaal en Zorgfonds)

-0,2

0,2

-

De reserve Sociaal en Zorgfonds maakt deel uit van een gesloten circuit, opgenomen in de financiële verordening (artikel 212 Gemeentewet).

Wmo 2015 (Reserve Sociaal en Zorgfonds)

0,6

-0,6

-

De reserve Sociaal en Zorgfonds maakt deel uit van een gesloten circuit, opgenomen in de financiële verordening (artikel 212 Gemeentewet).

Begeleide participatie (Reserve Sociaal en Zorgfonds)

0,4

-0,4

-

De reserve Sociaal en Zorgfonds maakt deel uit van een gesloten circuit, opgenomen in de financiële verordening (artikel 212 Gemeentewet).

Sociaal Medische Indicaties

-0,5

-

-0,5

Opgenomen in de MARAP (raadsvoorstel 10487251), aangenomen in de raad op 8 december 2020).

Onderwijshuisvesting (Reserve Onderwijshuisvesting)

-1,5

0,3

-1,2

De reserve Onderwijshuisvesting maakt deel uit van een gesloten circuit, opgenomen in de financiële verordening (artikel 212 Gemeentewet).

BUIG (Reserve Fonds Werk en inkomen)

-0,2

0,2

-

De reserve Fonds Werk en Inkomen maakt deel uit van een gesloten circuit, opgenomen in de financiële verordening (artikel 212 Gemeentewet).

Voorziening Groene Schil

-0,8

-

-0,8

Opgenomen in de MARAP (raadsvoorstel 10487251), aangenomen in de raad op 8 december 2020).

Grondexploitatie (Algemene bedrijfsreserve)

29,2

-29,2

-

De reserve Grondbedrijf maakt deel uit van een gesloten circuit, opgenomen in de financiële verordening (artikel 212 Gemeentewet).

Leges omgevingsvergunningen

2,4

-

2,4

Opgenomen in de MARAP (raadsvoorstel 10487251), aangenomen in de raad op 8 december 2020).

Nog niet gerealiseerde projecten (Diverse reserves)

4,2

-4,2

-

Het betreft hier projecten waarvoor de raad kredieten beschikbaar heeft gesteld. Deze worden in latere jaren gerealiseerd, de middelen worden gereserveerd via reserves die deel uit maken van een gesloten circuit, opgenomen in de financiële verordening (artikel 212 Gemeentewet). Derhalve geen begrotingsonrechtmatigheid.

Restauratievoorziening kunst stadhuis

-1,6

-

-1,6

Deze voorziening is getroffen voor uitvoering van het bestaande beleid en blijft binnen het budget voor dit betreffende programma.

Parkeren

-2,1

-

-2,1

Opgenomen in de MARAP (raadsvoorstel 10487251), aangenomen in de raad op 8 december 2020).

Onroerende Zaak Belasting

0,5

-

0,5

Opgenomen in de MARAP (raadsvoorstel 10487251), aangenomen in de raad op 8 december 2020).

Theater aan de Parade (Structuurfonds)

2,7

-2,7

-

Het betreft hier projecten waarvoor de raad kredieten beschikbaar heeft gesteld. Deze worden in latere jaren gerealiseerd, de middelen worden gereserveerd via het structuurfonds.

Veiligheidsregio

0,3

-

0,3

Opgenomen in de MARAP (raadsvoorstel 10487251), aangenomen in de raad op 8 december 2020).

Verhardingen

0,4

-

0,4

Opgenomen in de MARAP (raadsvoorstel 10487251), aangenomen in de raad op 8 december 2020).

Kapitaallasten (Diverse reserves)

3,4

-0,6

2,8

De Reserves bijdrage activa maken deel uit van een gesloten circuit (artikel 212 Gemeentewet).

Personeelskosten

1,3

-

1,3

Opgenomen in de MARAP (raadsvoorstel 10487251), aangenomen in de raad op 8 december 2020).

Financieringsresultaat

-0,8

-

-0,8

Opgenomen in de MARAP (raadsvoorstel 10487251), aangenomen in de raad op 8 december 2020).

Arbeidsparticipatie (Reserve Sociaal en Zorgfonds)

2,0

-1,8

0,2

De reserve Sociaal en Zorgfonds maakt deel uit van een gesloten circuit, opgenomen in de financiële verordening (artikel 212 Gemeentewet).

Diverse ICT-kosten (Reserve ICT)

0,7

-0,9

-0,2

De reserve ICT maakt deel uit van een gesloten circuit, opgenomen in de financiële verordening (artikel 212 Gemeentewet).

Cultuurfondsen (Reserve nog uit te voeren werken)

0,3

-0,3

-

Opgenomen in de MARAP (raadsvoorstel 10487251), aangenomen in de raad op 8 december 2020).

Overige verschillen (Diverse reserves)

2,2

-1,1

1,1

N.v.t.

Totaal

45,5

-47,0

-1,5

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 09:15:28 met de export van 05/28/2021 13:14:53