Jaarrekening

Toelichtingen op de balans

WNT-verantwoording 2020

De WNT is van toepassing op Gemeente ‘s-Hertogenbosch. Het voor Gemeente ‘s-Hertogenbosch toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 201.000,00 (algemeen bezoldigingsmaximum).

Bezoldiging topfunctionarissen

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.

Gegevens 2020

Ploeg van der B.

Amesz W

Functiegegevens

Secretaris

Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2019

1/1-31/12

1/1-31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

1,0

Dienstbetrekking?

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

140.471

124.000

Beloningen betaalbaar op termijn

21.116

20.480

Subtotaal

161.587

144.480

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

201.000

201.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t. .

N.v.t. .

Bezoldiging

161.587

144.480

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t. .

N.v.t. .

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t. .

N.v.t. .

Gegevens 2019

Woestenberg I

Ploeg van der B.

Amesz W

Functiegegevens

Secretaris

Secretaris

Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2019

1/1-31/12 *

1/8-31/12

1/1-31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

1,0

1,0

Dienstbetrekking?

ja

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

162.165

56.740

119.890

Beloningen betaalbaar op termijn

20.150

8.447

19.667

Subtotaal

182.315

65.187

139.557

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

194.000

81.321

194.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t. .

N.v.t. .

N.v.t. .

Bezoldiging

182.315

65.187

139.557

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t. .

N.v.t. .

N.v.t. .

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t. .

N.v.t. .

N.v.t. .

*met ingang van 18 april 2019 is secretaris Woestenberg op eigen verzoek uit haar functie ontheven en heeft tot en met 31 december 2019 haar nog niet genoten vakantiedagen opgenomen.

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 09:15:28 met de export van 05/28/2021 13:14:53