Jaarrekening

Toelichtingen op de balans

12. Overlopende passiva

Bedragen x € 1 miljoen

31-12-2020

01-01-2020

31-12-2019

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen

61,6

52,5

52,5

Ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van baten en lasten van volgende begrotingsjaren van:

  1. Europese overheidslichamen

0,4

1,4

1,4

  1. het Rijk

21,3

8,0

8,0

  1. overige Nederlandse overheidslichamen

5,8

12,6

12,6

Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen

7,7

2,8

2,8

96,8

77,3

77,3

Voor een gedetailleerd overzicht van het verloop van de van Europese overheidslichamen, het Rijk en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel wordt verwezen naar de bijlagen behorende bij deze jaarrekening.

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 09:15:28 met de export van 05/28/2021 13:14:53