Jaarrekening

Toelichtingen op de balans

11. Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Bedragen x € 1 miljoen

31-12-2020

01-01-2020

31-12-2019

Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden

-

-

-

Overige kasgeldleningen

-

40,0

40,0-

Banksaldi

6,0

-

-

Overige schulden

18,3

22,0

22,0

24,3

62,0

62,0

De overige schulden bestaan uit het crediteurensaldo € 6,7 miljoen (2019: € 10,4 miljoen), af te dragen loonbelasting € 8,3 miljoen (2019: € 7,0 miljoen), af te dragen pensioenpremie € 1,7 miljoen (2019: € 2,9 miljoen) en overige schulden € 1,6 miljoen (2019: € 1,7 miljoen).

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 09:15:28 met de export van 05/28/2021 13:14:53