Jaarrekening

Toelichtingen op de balans

10. Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Bedragen x € 1 miljoen

31-12-2020

01-01-2020

31-12-2019

Obligatieleningen

160,0

120,0

120,0

Onderhandse leningen van:

 1. Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen

45,0

45,0

45,0

 1. Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

109,7

127,1

127,1

 1. Binnenlandse bedrijven

-

-

-

 1. Openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel am van de Wet financiering decentrale overheden

-

20,0

20,0

 1. Overige binnenlandse sectoren

-

-

-

 1. Buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren

-

-

-

Door derden belegde gelden

1,1

1,1

1,1

Waarborgsommen

0,9

0,6

0,6

316,7

313,8

313,8

In de paragraaf financiering is een uitgebreide toelichting opgenomen over de wijze waarop de gemeente is gefinancierd.

Rentelast 2020

Obligatieleningen

1,0

Onderhandse leningen van:

 1. Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen

0,8

 1. Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

3,0

 1. Binnenlandse bedrijven

-

 1. Openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel am van de Wet financiering decentrale overheden

0,1

 1. Overige binnenlandse sectoren

-

 1. Buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren

-

Door derden belegde gelden

-

Waarborgsommen

-

Totaal

4,9

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 09:15:28 met de export van 05/28/2021 13:14:53