Jaarrekening

Balans

Balans

Bedragen x € 1 miljoen

ACTIVA

31-12-2020

01-01-2020

31-12-2019

Vaste activa

 1. Immateriële vaste activa

5,8

6,1

6,1

 1. Materiële vaste activa

804,1

802,4

802,4

 1. Financiële vaste activa

186,7

168,9

168,9

Totaal vaste activa

996,6

977,4

977,4

Vlottende activa

 1. Voorraden

39,0

31,4

31,4

 1. Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

46,9

48,9

48,9

 1. Liquide middelen

-

5,7

5,7

 1. Overlopende activa

34,6

31,5

31,5

Totaal vlottende activa

120,5

117,5

117,5

Totaal generaal

1.117,1

1.094,9

1.094,9

PASSIVA

31-12-2020

01-01-2020

31-12-2019

Vaste passiva

 1. Eigen vermogen

622,8

583,6

583,6

 1. Voorzieningen

56,5

58,2

58,2

 1. Vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan één jaar

316,7

313,8

313,8

Totaal vaste passiva

996,0

955,6

955,6

Vlottende passiva

 1. Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

24,3

62,0

62,0

 1. Overlopende passiva

96,8

77,3

77,3

Totaal vlottende passiva

121,1

139,3

139,3

Totaal generaal

1.117,1

1.094,9

1.094,9

Borgstellingen en garantstellingen

75,6

77,6

77,6

Voor de niet uit de balans blijkende verplichtingen en de borg- en garantstellingen wordt verwezen naar punt 13 en 14 van de toelichting op de balans waar een nadere specificatie is opgenomen.

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 09:15:28 met de export van 05/28/2021 13:14:53