Jaarrekening

Toelichtingen op de balans

 9. Voorzieningen

Bedragen x € 1 miljoen

31-12-2020

01-01-2020

31-12-2019

Voorzieningen

56,5

58,2

58,2

56,5

58,2

58,2

Het verloop ziet er als volgt uit:

Totaal

Stand 1 januari 2020

58,2

Toevoegingen ten laste van de exploitatie

38,1

Vrijval ten gunste van de exploitatie

-0,1

Aanwendingen

-39,7

Stand 31 december 2020

56,5

Voor een gedetailleerd overzicht van de voorzieningen wordt verwezen naar de staat van voorzieningen die is opgenomen in de bijlagen behorende bij deze jaarrekening. Deze staat toont het verloop per voorziening gedurende het jaar. Tevens is de aard en reden van elke voorziening vermeld.

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 09:15:28 met de export van 05/28/2021 13:14:53