Jaarrekening

Toelichtingen op de balans

 8. Eigen vermogen

Bedragen x € 1 miljoen

31-12-2020

01-01-2020

Mutaties

31-12-2019

Algemene reserve

25,3

25,3

1,4

23,9

Bestemmingsreserves

599,0

558,3

558,3

Gerealiseerd resultaat

-1,5

-

-1,4

1,4

622,8

583,6

-

583,6

Het verloop van het eigen vermogen is als volgt:

Algemene reserve

Bestemmingsreserves

Gerealiseerd resultaat

Totaal

Stand 1 januari 2020

25,3

558,3

-

583,6

Toevoegingen ten laste van de exploitatie

-

82,0

-

82,0

Onttrekkingen ten gunste van de exploitatie

-

-36,8

-

-36,8

Onttrekkingen in verband met afschrijvingen op activa

-

-4,5

-

-4,5

Gerealiseerd resultaat 2020

-

-

-1,5

-1,5

Stand 31 december 2020

25,3

599,0

-1,5

622,8

Het verloop van de bestemmingsreserves ziet er als volgt uit:

Omschrijving reserve

Stand per 01-01-2020

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand per 31-12-2020

Toelichting

Essent dividend compensatie

290,9

-

-

290,9

Bestemd voor structurele compensatie weggevallen Essent dividend

Structuurfonds

99,5

14,3

7,2

106,6

Bestemd voor door de raad vastgestelde projecten

Reserve activa

46,0

2,7

4,5

44,2

Bijdragen m.b.t. investeringen met economisch nut om afschrijvingslasten te dekken van deze investeringen.

Reserve Sociaal & Zorgfonds

15,3

19,6

11,2

23,7

Dit fonds zetten we in als buffer om lokaal de ongewenste effecten van rijksbeleid op te vangen, als reserve voor frictiekosten en ter bekostiging van de innovatiemaatregelen in het sociaal zorgdomein en de maatregelen versterking taalaanpak. Het is daarmee een breed fonds voor het gehele sociale domein (zorg en participatie).
In 2020 zien we een toename van € 8,4 miljoen. Hiervan is € 6,6 miljoen toe te rekenen aan de regiovisie Beschermd Wonen en € 2,6 miljoen aan de participatiewet. Voor jeugd, Wmo en financiële dienstverlening is per saldo € 0,8 miljoen onttrokken.
De stijging kent verschillende oorzaken. Allereerst zijn er door het Rijk maatregelen genomen om de gevolgen van Corona op te vangen. Deze middelen zijn nog niet allemaal ingezet in 2020, dat zal in 2021 gebeuren. Daarnaast is er BTW terug ontvangen inzake de wijkteams over de jaren 2016-2019. Voor de rest zijn er reguliere mutaties, zoals bijvoorbeeld afrekeningen van vorige jaren en hogere rijksbijdragen.

Bestemmingsreserve Onderwijshuisvesting

17,3

2,1

3,7

15,7

Reserve ter dekking van uitgaven onderwijshuisvesting. Bestedingsplan op basis van IHP.

Reserve Screening

6,6

-

0,8

5,8

Bestemd voor de dekking van incidenteel nieuw beleid

Reserve Maximakanaal

6,2

-

0,2

6,0

Reserve afkoopsom Rijk eeuwigdurend beheer en onderhoud openbare ruimte Maximakanaal.

Reserve openbare verlichting

2,0

0,1

-

2,1

Reserve ter dekking van toekomstige vervangingsinvesteringen  lichtmasten en armaturen

Reserve Energiebesparing

5,4

-

2,6

2,8

Financiering van activiteiten m.b.t. energiebesparende maatregelen.

Reserve GSB, gem. middelen

6,3

-

-

6,3

Gemeentelijke middelen ter financiering van GSB projecten volgens LTP GSB

Reserve ICT

3,2

2,8

2,2

3,8

Egalisatiereserve om de kosten van ICT te dekken

Reserve Bodemsanering

4,9

0,2

-

5,1

Projecten die nog in uitvoering zijn, maar waarvan de inkomsten al gerealiseerd zijn.

Algemene reserve Grondbedrijf

24,4

26,3

-

50,7

Afdekking van algemene bedrijfsrisico's van het grondbedrijf

Reserve Uit te voeren werken

6,0

4,9

4,1

6,8

Budgetoverheveling management rapportage

Reserve Grote werken

4,4

1,2

-

5,6

Financiering van bovenwijkse infrastructurele werken als gevolg van stadsvernieuwing en uitbreiding

Overige

19,9

7,9

4,9

22,9

558,3

82,1

41,4

599,0

Voor een gedetailleerd overzicht van de reserves wordt verwezen naar de staat van reserves die is opgenomen in de bijlagen. Deze staat toont het verloop per reserve gedurende het jaar. Tevens is de aard en reden van elke reserve vermeld.

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 09:15:28 met de export van 05/28/2021 13:14:53