Jaarrekening

Toelichtingen op de balans

 7. Overlopende activa

  Bedragen x € 1 miljoen

31-12-2020

01-01-2020

31-12-2019

Nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel van:

  1. Europese overheidslichamen

0,7

1,7

1,7

  1. het Rijk

3,6

3.,6

3,6

  1. overige Nederlandse overheidslichamen

0,2

0,2

0,2

Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

30,1

26,0

26,0

34,6

31,5

31,5

De overlopende activa hebben betrekking op vooruitbetaalde lasten in 2020 en de nog te ontvangen bedragen die betrekking hebben op het jaar 2020, maar welke pas in 2021 zullen worden afgewikkeld. Voor een gedetailleerd overzicht van het verloop van de van Europese overheidslichamen, het Rijk en overige Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel wordt verwezen naar de bijlagen behorende bij deze jaarrekening.

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 09:15:28 met de export van 05/28/2021 13:14:53