Jaarrekening

Toelichtingen op de balans

 3. Financiële vaste activa

Bedragen x € 1 miljoen

31-12-2020

01-01-2020

31-12-2019

Kapitaalverstrekking aan:

  1. Deelnemingen

5,1

5,8

5,8

  1. Gemeenschappelijke regelingen

-

-

-

  1. Overige verbonden partijen

-

-

-

Leningen aan:

  1. Openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden

6,8

6,6

6,6

  1. Woningbouwcorporaties

3,1

3,4

3,4

  1. Deelnemingen

47,3

41,2

41,2

  1. Overige verbonden partijen

-

-

-

Overige langlopende leningen

117,8

111,5

111,5

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd > 1 jaar

-

-

-

Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd > 1 jaar

-

-

-

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd > 1 jaar

6,6

0,4

0,4

186,7

168,9

168,9

Kapitaalverstrekkingen deelnemingen
In 2020 is de ontbinding van de Verhuurmaatschappij en de Ontwikkelingsmaatschappij Sport en Vrije Tijd 's-Hertogenbosch afgewikkeld. De resterende liquidatie-uitkering was gelijk aan de resterende boekwaarde.

Tevens heeft de gemeente 's-Hertogenbosch haar aandelen in de NV MEI verkocht aan Libéma. De overnamesom van € 7,35 miljoen wordt voldaan in 10 gelijke jaarlijkse termijnen, tegen een jaarlijkse rente van 2% over het nog niet voldane deel van de totale koopsom. In de balans is deze vordering opgenomen onder de overige uitzettingen met een rentetypische looptijd >1 jaar.

Als gevolg van de verkoop is de NV MEI niet langer een verbonden partij. De aan de NV MEI verstrekte geldleningen (€ 17,7 miljoen) zijn daarom omgezet van Leningen aan deelnemingen naar Overige langlopende leningen.

De volgende nieuwe leningen zijn verstrekt:

Stadsgewest

0,3 miljoen

Enexis

18,7 miljoen

BIM tbv Jamfabriek 2.0 1e tranche

6,0 miljoen

De nieuwe lening aan Enexis is verstrekt ten behoeve van de financiering van de energietransitie (reg.nr.1025269).  Het betreft een converteerbare hybride lening. De lening kan, indien nodig voor het op niveau houden van de financiële rating van Enexis, op basis van objectieve gebeurtenissen die vooraf zijn vastgesteld, omgezet worden in eigen vermogen.

De volgende, grootste, aflossingen werden ontvangen:

MEI

0,8 miljoen

Kadans

11,4 miljoen

Libéma

0,7 miljoen

Hypotheekfonds Noord-Brabantse Gemeenten (HNG)

0,5 miljoen

In de raadsvergadering van mei 2016 heeft de raad ingestemd met het beschikbaar stellen van een bedrag van € 8,0 miljoen aan het Bossche Investeringsfonds (reg.nr.5572416). Hiervan is gedurende 2016 € 2,5 miljoen verstrekt in de vorm van een lening. In 2020 is additioneel € 1,85 miljoen verstrekt. Het gehele bedrag is voorzien door het doorvoeren van een duurzame waardevermindering op dit actief, zoals verwoord in artikel 65 lid 1 van het BBV. Reden hiervoor is de lange looptijd van de lening en de grote mate van onzekerheid over de terugbetaling van de lening.

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 09:15:28 met de export van 05/28/2021 13:14:53