Jaarrekening

Toelichtingen op de balans

 2. Materiële vaste activa

Bedragen x € 1 miljoen

31-12-2020

01-01-2020

31-12-2019

  1. Investeringen met een economisch nut

537,6

543,8

543,8

  1. Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing kan worden geheven

93,6

97,1

97,1

  1. Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

172,9

161,5

161,5

804,1

802,4

802,4

2a. Het verloop van de materiële vaste activa investeringen met een economisch nut is als volgt:

Gronden en terreinen

Woon ruimten

Bedrijfs gebouwen

Grond-, weg-, en waterbouw kundige werken

Vervoer middelen

Machines, apparaten en installaties

Overige materiële vaste activa

Totaal

Aanschafwaarde 1 januari 2020

128,2

2,3

573,3

8,3

5,7

50,0

21,3

789,1

Investeringen

10,4

-

26,7

-2,7

1,0

3,7

1,2

40,3

Desinvesteringen (-)

-23,6

-

-9,4

-

-0,1

-8,2

-0,8

-42,1

Bijdragen van derden direct gerelateerd aan een actief (-)

-0,1

-

-1,1

-

-

-

-

-1,2

Aanschafwaarde 31 december 2020

114,9

2,3

589,5

5,6

6,6

45,5

21,7

786,1

Cumulatieve afschrijvingen 1 januari 2020

6,7

1,8

188,2

2,2

4,1

34,8

7,5

245,3

Afschrijvingen

0,5

0,1

16,8

-0,2

0,4

3,7

1,1

22,4

Afschrijvingen desinvestering (-)

-0,9

-

-9,2

-

-0,1

-8,2

-0,8

-19,2

Duurzame waardeverminderingen

-

-

-

-

-

-

-

-

Cumulatieve afschrijvingen 31 december 2020

6,3

1,9

195,8

2,0

4,4

30,3

7,8

248,5

Boekwaarde 1 januari 2020

121,5

0,5

385,1

6,1

1,6

15,2

13,8

543,8

Boekwaarde 31 december 2020

108,6

0,4

393,7

3,6

2,2

15,2

13,9

537,6

De bruto investeringen bedragen € 40,3 miljoen, hierop is € 1,2 miljoen aan bijdragen van derden in mindering gebracht. De belangrijkste investeringen betreffen:

ICT werkplekken 2020

0,5

Sportiom: renovatie zwembassin Aqua Fun

2,9

Vervangingsinvesteringen Sportiom 2020

0,7

Sporthal Schutskamp Energiebesparing

0,5

Dageraadsweg 1-3 verduurzaming

0,6

Helftheuvelpasssage 111-117 energiebesparende maatregelen

0,6

Ridderspoorstraat 2 verduurzaming

0,7

TAP; vernieuwbouw

4,0

Verkadefabriek verduurzaming

0,7

De Lanen kindcentrum nieuwbouw

3,0

De Lanen kindcentrum grond

0,9

Sancta Maria MAVO

3,0

Ertveldweg; bouwhal Oeteldonk

0,7

Drakenfontein; restauratie

0,6

Heesch-West

0,9

Kop van 't Zand

1,1

Grond nieuwbouw Michelin terrein

4,7

Diverse applicaties SIM

0,5

Nieuwbouw WeenerXL

1,5

De desinvesteringen bedragen € 42,1 miljoen. Het betreffen met name gebouwen die gesloopt zijn in verband met vervanging en reeds volledig waren afgeschreven. Daarnaast zijn de gronden Noord-Oost hoek Groote Wielen overgegaan naar bouwgrond in exploitatie.
De gemeente heeft diverse gronden waaronder de Brabanthallen in erfpacht gegeven. De totale boekwaarde van in erfpacht gegeven activa bedraagt € 7,6 miljoen.

2b. Het verloop van de materiële vaste activa investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven,  is als volgt:

Gronden en terreinen

Woon ruimten

Bedrijfs gebouwen

Grond-, weg-, en waterbouw kundige werken

Vervoer middelen

Machines, apparaten en installaties

Overige materiële vaste activa

Totaal

Aanschafwaarde 1 januari 2020

9,3

-

17,1

110,0

22,2

14,0

-

172,6

Investeringen

-

-

-

1,4

0,7

0,4

-

2,5

Desinvesteringen (-)

-1,1

-

-4,5

-1,4

-

-1,6

-

-8,6

Bijdragen van derden direct gerelateerd aan een actief (-)

-

-

-

-

-

-

-

-

Aanschafwaarde 31 december 2020

8,2

-

12,6

110,0

22,9

12,8

-

166,5

Cumulatieve afschrijvingen 1 januari 2020

1,1

-

7,5

41,2

17,7

8,0

-

75,5

Afschrijvingen

-

-

1,8

2,5

0,9

0,8

-

6,0

Afschrijvingen desinvestering (-)

-1,1

-

-4,5

-1,4

-

-1,6

-

-8,6

Duurzame waardeverminderingen

-

-

-

-

-

-

-

-

Cumulatieve afschrijvingen 31 december 2020

-

-

4,8

42,3

18,6

7,2

-

72,9

Boekwaarde 1 januari 2020

8,2

-

9,6

68,8

4,5

6,0

-

97,1

Boekwaarde 31 december 2020

8,2

-

7,8

67,7

4,3

5,6

-

93,6

De bruto investeringen bedragen € 2,5 miljoen. De belangrijkste investeringen betreffen:

Afkoppelen hemelwater

0,6

2c. Het verloop van de materiële vaste activa investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut is als volgt:

Gronden en terreinen

Woon ruimten

Bedrijfs gebouwen

Grond-, weg-, en waterbouw kundige werken

Vervoer middelen

Machines, apparaten en installaties

Overige materiële vaste activa

Totaal

Aanschafwaarde 1 januari 2020

-

0,4

0,2

250,6

-

-0,2

2,0

253,0

Investeringen

-

-

0,4

21,8

-

-

-

22,2

Desinvesteringen (-)

-

-

-

-1,3

-

-

-0,1

-1,4

In mindering gebrachte reserves (-)

-

-

-

-

-

-

-

-

Bijdragen van derden direct gerelateerd aan een actief (-)

-

-

-

-3,0

-

-

-

-3,0

Aanschafwaarde 31 december 2020

-

0,4

0,6

268,1

-

-0,2

1,9

270,8

Cumulatieve afschrijvingen 1 januari 2020

-

0,2

-

90,6

-

-0,1

0,8

91,5

Afschrijvingen

-

-

-

6,5

-

-

0,1

6,6

Afschrijvingen desinvestering (-)

-

-

-

-0,1

-

-

-0,1

-0,2

Duurzame waardeverminderingen

-

-

-

-

-

-

-

-

Cumulatieve afschrijvingen 31 december 2020

-

0,2

-

97,0

-

-0,1

0,8

97,9

Boekwaarde 1 januari 2020

-

0,2

0,2

160,0

-

-0,1

1,2

161,5

Boekwaarde 31 december 2020

-

0,2

0,6

171,1

-

-0,1

1,1

172,9

De bruto investeringen bedragen € 22,2 miljoen, hierop is € 3 miljoen aan bijdragen van derden in mindering gebracht. De belangrijkste investeringen betreffen:

Vervangen en versterken kunstwerken

0,7

Openbare verlichting- vervanging lichtmasten

0,8

Openbare verlichting- vervanging armaturen

0,7

Projecten Vitaliseringsplan

3,9

Verkeersmanagement

0,9

Binnenstadsring: Kanaalpark

1,4

Aanpak onveilige infrastructuur

1,4

Aanpak onveilige infrastructuur 2020-2022

1,2

Fietspaden

0,9

De belangrijkste bijdragen van derden zijn:

Orthenseweg-Aartshertogenlaan

0,8

Fietspaden

0,9

Aanpak onveilige infrastructuur

0,5

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 09:15:28 met de export van 05/28/2021 13:14:53