Jaarrekening

Toelichtingen op de balans

 1. Immateriële vaste activa

Bedragen x € 1 miljoen

31-12-2020

01-01-2020

31-12-2019

Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

0,3

-

-

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

5,5

6,1

6,1

5,8

6,1

6,1

Het verloop van de immateriële vaste activa is als volgt:

Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio

Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

Totaal

Aanschafwaarde 1 januari 2020

-

0,6

21,2

21,8

Investeringen

-

0,5

0,4

0,9

Desinvesteringen (-)

-

-0,2

-0,3

-0,5

Bijdragen van derden direct gerelateerd aan een actief (-)

-

-

-0,3

-0,3

Aanschafwaarde 31 december 2020

-

0,9

21,0

21,9

Cumulatieve afschrijvingen 1 januari 2020

-

0,6

15,1

15,7

Afschrijvingen

-

-

0,7

0,7

Afschrijvingen desinvestering (-)

-

-

-0,3

-0,3

Duurzame waardeverminderingen

-

-

-

-

Cumulatieve afschrijvingen 31 december 2020

-

0,6

15,5

16,1

Boekwaarde 1 januari 2020

-

-

6,1

6,1

Boekwaarde 31 december 2020

-

0,3

5,5

5,8

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 09:15:28 met de export van 05/28/2021 13:14:53