Programma's

Beleggingen en overige baten en lasten

Financiën

Overhead

Om de raad meer inzicht te geven in de totale kosten van de overhead voor de gehele organisatie en ook meer zeggenschap over die kosten te geven, moet met ingang van de begroting 2017 een overzicht van de kosten van overhead in de begroting worden opgenomen.

2020

2019

Centrale overhead

26.048.321

26.599.484

Sectoroverhead

11.323.841

11.042.368

Afdelingsoverhead

5.049.277

3.554.144

Huisvestingskosten dislocaties (kantoorruimte)

847.926

864.307

TOTAAL OVERHEAD BRUTO

43.269.365

42.060.303

Overhead Grondbedrijf

-1.996.027

-1.292.210

Overhead Investering

-2.215.935

-2.206.257

Inkomsten

-1.424.384

-1.570.417

TOTAAL OVERHEAD NETTO

37.633.019

36.991.419

De toename van de overheadkosten is grotendeels het gevolg van de aanpassing van het prijs- en loonkostenniveau.

Wat kostte het?

Belangrijkste verschillen

  • De actualisatie van de begroting 2020 leidde tot een negatieve uitkomst van € 4.007.000 miljoen. Dit resultaat had een voorlopig karakter en is als onbestemd resultaat in de begroting opgenomen.
  • In de begroting houden we rekening met uitstel van investeringen en nemen daarvoor een stelpost op. Tegenover het nadeel binnen dit programma staan voordelen in andere programma's. Nadeel € 1.100.000
  • Om te voldoen aan de BBV regels is bij de jaarrekening het rentepercentage dat wordt toegerekend aan activa verhoogd van 0,5% naar 0,75%. Hierdoor is € 2.133.000 miljoen meer doorbelast van het taakveld treasury (voordeel). Op de andere programma's ontstaat in totaal een nadeel van gelijke omvang.
  • Het nadeel op de financiering (totaal € 750.000) wordt met name veroorzaakt door:
  1. De gemeente financiert haar liquiditeitspositie zo veel mogelijk kort met kasgeldleningen. Deze leningen kennen sinds enkele jaren een negatieve rente. Als gemeente ontvangen we derhalve een rentevergoeding als we geld lenen. Ten opzichte van de begroting is de liquiditeitspositie van de gemeente verbeterd waardoor minder kasgeld wordt aangetrokken. (€ 100.000 Nadeel)
  2. De operationele cashflow is beter dan verwacht. Daardoor hebben we geen nieuwe leningen hoeven aan te trekken voor de financiering van investeringen (€ 100.000 Voordeel)
  3. Abusievelijk is de renteopbrengst van de lening aan Kadans begroot als inkomst. Wij administreren deze lening echter voor de provincie en kunnen de renteopbrengst alleen aanwenden voor JADS.(€ 300.000 Nadeel). In de begroting 2021 is dit wel juist verwerkt.
  4. De boekwaarden bij de sectoren zijn lager dan begroot. Hierdoor kan minder rente worden toegerekend. (€ 450.000 Nadeel). Tegenover dit nadeel staan voor hetzelfde bedrag voordelige  kapitaallasten op andere taakvelden.
  • Corona heeft ook invloed gehad op de uitvoeringskosten van de organisatie. Zo zijn de ICT-kosten hoger als gevolg van extra thuiswerklicenties, uitbreiding server- en geheugencapaciteit en de aanschaf van Microsoft Teams. Ook andere facilitaire kosten laten overschrijdingen zien. Totaal nadeel € 515.000
  • In het laatste kwartaal van 2020 startte de herinrichting van het bestuurscentrum. Ter voorbereiding op het vervolg, werkzaamheden in het stadhuis, is de conditie van de kunstwerken door experts onderzocht. Het gaat hierbij om het goudleerbehang, interieur- en plafondschilderingen, wandbespanningen, schilderijen en stoelen. Uit dit onderzoek is gebleken dat de conditie van verschillende kunstwerken niet goed is. Restauratie op korte termijn is noodzakelijk om verdere achteruitgang dan wel onherstelbare schade te voorkomen. Daarom is een restauratievoorziening gevormd. Nadeel € 1.574.000.
Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 09:15:28 met de export van 05/28/2021 13:14:53