Hoofdlijnen

Bestuurlijke hoofdlijnen

Inleiding

2020 was een bijzonder bewogen jaar. Het jaar begon vol goede wensen, ontmoetingen en nieuwe plannen om samen aan te werken. Totdat corona in maart ineens onder ons was. Ook in ’s-Hertogenbosch greep een ongrijpbare pandemie in op het dagelijks leven en werken. Dit mondde uit in een crisis op financieel/economisch, sociaal en medisch vlak. We weten niet hoelang de crisis nog duurt, wat de maatschappelijke en economische gevolgen zijn en hoelang deze nog zullen doorwerken in onze samenleving.  In dit jaarverslag blikken we terug op het bijzondere jaar 2020. Er is veel gebeurd én gelukkig ook veel bereikt. Natuurlijk als het gaat om de aanpak van corona.  En zeker ook in de uitvoering van onze ambities en het bestuursakkoord. Samen met partners en inwoners uit ‘s-Hertogenbosch, zijn er in 2020 veel stappen gezet om te bouwen aan de sterke toekomst van ‘s-Hertogenbosch.
 

Corona
Corona raakte diep in de levenssfeer van onze inwoners.  Mensen werden ziek en het nabij kunnen zijn en afscheid nemen van een dierbare werd bemoeilijkt. De druk op de zorg was enorm. De sociale contacten moesten tot een minimum worden beperkt en dus verplaatsten medewerkers en leerlingen zich van kantoren en scholen naar huis. En waar we in februari nog onbezorgd en massaal Oeteldonk samen vierden, viel het dagelijks leven in maart abrupt stil. En toch draaide ‘s-Hertogenbosch door, anders. Ondanks alle onzekerheid keken we naar dat wat nog wel kon. De inwoners van onze gemeente hebben in de coronatijd laten zien zorgzaam en veerkrachtig te zijn. Mensen keken naar elkaar om. Er ontstonden talrijke initiatieven in ’s-Hertogenbosch, vanuit zowel de zorg, het onderwijs, het culturele veld en natuurlijk door onze ondernemers. We vierden samen met Nederland Koningsdag en 75 jaar vrijheid. Met elkaar hebben we ook een prachtige Bossche zomer neergezet. Waar veel mensen van hebben genoten en geleden schade bij ondernemers (deels) is gecompenseerd. Wij hebben als gemeente in 2020 geholpen en ondersteund waar we konden. Perspectief geboden. En dat blijven wij doen, voor een veerkrachtig, prettig en zorgzaam ’s-Hertogenbosch, nu en na corona.

Stappen nu met oog voor toekomst
Corona zette in 2020 onze manier van leven, werken, leren en zorgen totaal op z’n kop. Crisissen uit het verleden leren dat het ook een tijd kan zijn van creativiteit, innovatie en verbeteringen. Dat kwam ook in ’s-Hertogenbosch naar boven door de vele maatschappelijke initiatieven maar ook de creativiteit bij ondernemers. Wij willen die energie gebruiken bij de uitdagingen en kansen voor ’s-Hertogenbosch, voor de kortere en langere termijn. We houden oog op de toekomst van ‘s-Hertogenbosch en hebben die geschetst met een perspectief op 2035. Want ’s-Hertogenbosch blijft groeien, verandert mee met ontwikkelingen en heeft ambitie. En ook al verandert het tempo door onvoorziene omstandigheden als corona of komen er andere uitdagingen bij, we blijven werken aan ’s-Hertogenbosch. Waar het voor iedereen, jong en oud, nu en straks, aantrekkelijk wonen, studeren, werken, ontmoeten en leven is.  

Samen zorgen, leven en ontmoeten
Corona benadrukte het belang van een goede gezondheid, en drukte een stempel op de eens zo vanzelfsprekende activiteiten van samen leven en ontmoeten. Afspreken op een terras of langsgaan bij grootouders veranderde in wandelen bij de Moerputten of ontmoetingen via beeldbellen.  Vrijwilligerswerk en mantelzorg werden nog belangrijker.  Daarnaast hadden we extra aandacht voor vitaal blijven tijdens de lockdowns waarin ook het sporten niet meer mogelijk was. Juist door corona worden gezondheidsverschillen en sociaaleconomische verschillen in onze samenleving extra zichtbaar. Dit was en blijft zorgelijk, en daarom willen we inwoners gelijke kansen bieden om mee te doen en de drempels tot ondersteuning zo laag mogelijk te houden. Ook stonden we klaar om inwoners te helpen bij het aanpakken van schulden. Ook hadden veel ondernemers te maken met verlies van werk en daarmee ook hun bestaanszekerheid. Zij konden een beroep doen op de TOZO-regeling. WeenerXL verzorgde specifieke webinars voor TOZO-aanvragers over omscholing en begeleiding naar ander werk. Samen met maatschappelijke partners zorgden we ervoor dat jongeren niet uit beeld raakten tijdens de periode van thuisonderwijs, maar ook dat kwetsbare ouderen met gevoelens van eenzaamheid gehoord werden in wat er nodig was. We bleven in 2020 werken aan de kwaliteit van de jeugdzorg . De bevindingen uit het visitatierapport van de VNG sterken ons in onze aanpak bij de inkoop op zorg voor de jeugd. Binnen ons Zorgbedrijf zorgen we ervoor dat elke euro terecht komt bij de inwoners en niet bij de zogenaamde zorgcowboys.
In 2020 hebben we ook veel aandacht gegeven aan talentontwikkeling, gelijke kansen en de inclusieve samenleving. In het onderwijs en andere leefgebieden van jong en oud. Het signaleren en aanpakken van leerachterstanden en het bieden van gelijke kansen werd in 2020 door corona nóg urgenter. Met onze lokale partners, de landelijke Gelijke Kansen Alliantie en ons Onderwijskansenfonds zetten we hier dan ook stevig op in met een breed palet aan maatregelen. De kinderen en jongeren staan hierin centraal.

Cultuur
In 2020 konden we bezoekers niet massaal verwelkomen voor festivals of theatervoorstellingen. Wel hebben veel mensen genoten van het rijke creatieve, culturele en Bourgondische aanbod van makers, ondernemers en horeca in de Bossche Zomer. Om na corona bezoekers weer te verleiden tot een bezoek aan ’s-Hertogenbosch, hebben we in 2020 stappen gezet naar een externe citymarketingorganisatie Den Bosch Partners. Ook hebben we verdere stappen gezet waar het gaat om de toekomst van Huis 73, een nieuw evenementenbeleid. En met het bestemmingsplan voor het nieuwe theater is een belangrijke laatste stap gezet naar de realisatie. De cultuursector ondersteunden we met gemeentelijke middelen en die van het Rijk. Met daarbij coulance waar het gaat om gemaakte subsidieafspraken. Om cultuurmakers te ondersteunen in de coronatijd, hebben we bovendien een Makersregeling opgezet. We blijven bovendien investeren in cultuur, onder meer met een nieuwe Bossche Culturele Basis voor meerjarige subsidies. Want ’s-Hertogenbosch blijft de cultuurstad van het zuiden.

Leefomgeving
Door corona is de belevingswaarde van de buurt, het dorp en de omgeving gegroeid. Mensen gingen en masse de natuur en parken in voor recreatie en ontmoeting. Ook het erfgoed en de historische binnenstad maakte ’s-Hertogenbosch geliefd voor uitjes of wandelingen. In 2020 hebben we flink geïnvesteerd in de leefomgeving en de toegankelijkheid ervan. We vergroenen, planten extra bomen en geven ruimte voor sport en ontspanning. Een mooi voorbeeld hiervan is het kanaal dat het Zuid-Willemspark werd. Ook blijven we stappen zetten op duurzaamheid en de energietransitie in het kader van de klimaatcrisis. In ons Duurzaamheidsverslag 2020 en de Voortgangsberichten Duurzaamheid leest u daar over. Tenslotte is een fijne leefomgeving ook een veilige leefomgeving. In 2020 waren er minder misdrijven, maar werd er wel meer overlast gemeld. Zoals woonoverlast, verwarde personen en inbraken in garages en tuinhuizen. Andere punten van zorg uit 2020 zijn de groeiende ondermijning en online fraude. Die grijpen niet alleen in op de leefomgeving maar ook op het leven van steeds meer mensen.

Verstedelijking
’s-Hertogenbosch ligt centraal, op de kruising van noord-zuid en oost-west. Dat maakt het aantrekkelijk wonen, werken, studeren en ondernemen. Voor de toekomst is investeren in een goede lokale, regionale en nationale bereikbaarheid dan ook van groot belang. In 2020 kregen onze ambities voor duurzame mobiliteit een flinke kwaliteitsimpuls door samenwerking met het Rijk en de provincie. Want de dossiers Mobiliteitshub ’s-Hertogenbosch (Knooppuntontwikkeling station ’s-Hertogenbosch) en de A2 brachten we een flinke stap verder. We zijn er trots op dat de integraliteit van de opgave rondom deze Bossche Mobiliteitshub stevig verankerd is in de MIRT-Verkenning van het Rijk. En we werkten verder aan een Breed Mobiliteitspakket, met maatregelen rondom “anders reizen”, fiets en smart mobility. We leverden Kanaalboulevard deel 1 op voor de 30km/u Binnenstadsring en we rondden het ontwerp- en participatieproces voor de Oranjeboulevard af.

Ruimtelijke ontwikkelingen
Aantrekkelijk wonen, leven en werken kent ook een grote uitdaging. De vraag naar woningen is heel groot in onze gemeente. We willen dat iedereen een woning heeft, gelegen in een sterke stad met leefbare wijken en dorpen, die zo veel als mogelijk aansluit bij hun woonwensen en mogelijkheden. Er is in 2020 dan ook flink ingezet op woningbouw, op de korte en langere termijn. Zo hebben we in 2020 de Woonvisie vastgesteld en hebben we ingezet op de bouw van tijdelijke woningen. Zoals de plannen die we samen met corporaties en de buurt gemaakt hebben voor tijdelijke woningen in De Groote Wielen en we zijn ook een haalbaarheidsonderzoek gestart voor 300 flexwoningen in de noordoosthoek van De Groote Wielen. De ontwikkelingen op onder meer de locaties EKP, Zuidwalkwartier, Stadsdelta/Spoorzone, De Groote Wielen Centrum, Station Oost en Vinkelse Slagen laten het zien; ’s-Hertogenbosch investeert deze jaren flink in woningen, werklocaties en de leefomgeving. Want de woon- en werkkernen van de toekomst vragen een mix van functies dichtbij elkaar. Zo zijn voor het actieplan brede binnenstad de contouren vastgesteld, net als de horecavisie, het innovatiedistrict en de visie voor het Grenco-terrein in de Spoorzone. Mobiliteit, veiligheid, groen, cultuur, onderwijs en ruimte voor ondernemen, ontmoeten en sport komen samen en daar zetten we nu al volop op in. In het kader van de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2022, hebben we afgelopen jaar verdere stappen gezet in onze voorbereiding. Zo hebben we verder gewerkt aan de omgevingsvisie door hiervoor, met participatie, informatie op te halen om te kunnen komen tot gebiedsvisies. Ook is er, gezien de hoeveel ontvangen inspraakreacties, hard gewerkt aan het verder brengen van het bestemmingsplan en het MER voor bedrijventerrein Heesch West.

Samenwerking
Als gemeente kunnen we het niet alleen. In 2020 hebben veel inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers hun enthousiasme en energie ingezet voor ontwikkelingen of projecten in hun wijk, buurt, dorp of de gemeente. Dit jaar nam online participatie ook een vlucht. En beleid kan niet zonder een goede uitvoering en partners. De bestuurlijke samenwerking die in 2020 de meeste aandacht kreeg, was natuurlijk onze Veiligheidsregio. De GGD, zorg, veiligheid en corona kwamen daar bij elkaar. Maar de samenwerking met de regio Noordoost Brabant was ook waardevol. Die zorgde in 2020 ook voor de Regiodeal Agrifood Capital waarmee wij samen met het Rijk investeren in voeding en innovatie in onze regio. En met Brabantstad en de provincie Noord-Brabant werkten we ook in 2020 volop samen. Zo werd er gewerkt aan een Brabantse investeringsagenda. Met de VNG en G40 trokken we nauw op in onze lobby voor een stabielere financiële positie van gemeenten. We waren ook actief op het Europese niveau, bijvoorbeeld met de inbreng in het Comité van de Regio’s en de lobby voor fondsen zoals REACT EU voor het Innovatiedistrict.   

Samen voor ‘s-Hertogenbosch
Bij alles wat er in 2020 bereikt is, is het in dit coronajaar ook bijzonder om even stil te staan bij het hoe. Soms konden we direct helpen of meedenken. Maar ook stilstaan, aandacht geven of een luisterend oor bieden, waren in 2020 heel belangrijk. Het faciliteren van het thuisonderwijs om ervoor te zorgen dat er geen leerachterstanden optreden en de noodopvang voor vitale beroepen en kwetsbare kinderen. De campagne #samenzijnwijdenbosch voor lokaal kopen, proeven en beleven. Het inrichten van de buitenruimte op 1,5 meter. Aandacht geven aan zorgen, gezondheid en eenzaamheid van mensen in lockdowns. Het handhaven van afstand en avondklok. De uitvoering van steunregelingen als TOZO en TONK. Met de coronapandemie kwam zoveel op ’s-Hertogenbosch af. En al improviserende, pakten velen initiatief en zochten elkaar op. Want zonder samenwerking, inzet en ideeën van partners kun je weinig in crisistijd.
Voor iedereen in ’s-Hertogenbosch was alles dit jaar anders. Dat gold ook voor onze medewerkers. In alle hectiek van de crisis pakte de gemeentelijke organisatie nieuwe taken op, hebben we de dienstverlening aangepast en hebben we flexibel ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen en coronagolven. Tegelijkertijd gingen we volop door met de uitvoering van onze ambities en plannen uit het bestuursakkoord. Veel medewerkers werkten thuis online, werkten als collega’s buiten of binnen op afstand van elkaar, startten digitaal met hun nieuwe baan bij onze gemeente of namen als gewaardeerde collega’s op die manier afscheid. Als datastad hebben we gezien wat voor een vlucht digitalisering heeft genomen dit jaar, in de samenleving en voor ons als gemeente. Er zijn heel veel creatieve, originele en slimme oplossingen bedacht in 2020. Daar bouwen we in de toekomst op voort. En dit alles deden we samen met ’s-Hertogenbosch en uw raad als partner. Want de inbreng van en de intensieve samenwerking met inwoners, ondernemers, zorg- en hulpverleners en alle maatschappelijke- en culturele organisaties was ook dit jaar cruciaal. We spreken daarom graag onze waardering uit voor iedereen die dit jaar met zoveel energie zich heeft ingezet voor ons ‘s-Hertogenbosch. Dat geeft vertrouwen voor onze toekomst.

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 09:15:28 met de export van 05/28/2021 13:14:53