Hoofdlijnen

Financiële hoofdlijnen

Financiële hoofdlijnen

Inleiding

Dit onderdeel geeft inzicht in de uitkomst van de rekening van de gemeente 's-Hertogenbosch over 2020. De presentatie van het resultaat gebeurt op hoofdlijnen. Een meer gedetailleerde analyse is opgenomen bij de behandeling van de programma's. Het voorstel tot bestemming van het rekeningresultaat is het sluitstuk van dit onderdeel.

Uitkomst (bedragen x € 1,0 miljoen)

Begroting 2020 na wijziging

Rekening 2020

Verschil

Lasten

-812,5

-861,7

-49,2

Baten

806,2

900,9

94,7

Saldo lasten en baten

-6,3

39,2

45,5

Mutaties eigen vermogen

 - Toevoegingen

-45,7

-89,4

-43,7

 - Beschikkingen

52,1

48,7

-3,3

Per saldo mutaties eigen vermogen

6,3

40,7

-47,0

Geraamd/gerealiseerd resultaat

-

- 1,5

-1,5

Verschillenanalyse (bedragen x € 1,0 miljoen)

Vennootschapsbelasting

Sinds 2016 dient onze gemeente vennootschapsbelasting (Vpb) te betalen over de fiscale winsten bij ondernemingsactiviteiten.
Voor de jaren 2016 en 2017 zijn de definitieve aanslagen Vpb opgelegd door de Belastingdienst. De aangiften Vpb 2018 en 2019 zijn ingediend bij de Belastingdienst. Totaal bezien over de jaren 2016-2019 is geen sprake geweest van een te betalen bedrag Vpb. Over het jaar 2020 verwachten wij een negatief resultaat en derhalve eveneens geen Vpb last.

Coronacrisis

De uitbraak van COVID-19 (Corona) eind februari 2020 heeft een enorme impact gehad, ook op het jaarrekeningresultaat. De lagere inkomsten voor bijvoorbeeld parkeeropbrengsten en toeristenbelasting zijn deels gecompenseerd door het Rijk. Via de algemene uitkering zijn ook diverse steunmaatregelen verstrekt voor samenwerkingspartners op het gebied van zorg, sport en cultuur. Daarnaast heeft het rijk de geplande stijging van de opschalingskorting uitgesteld, en is het accres vastgezet om grote schommelingen in de algemene uitkering te voorkomen. Ook hebben we als gemeente verschillende regelingen voor het Rijk uitgevoerd, waarbij de TOZO (Tijdelijk Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers) de grootste was.
Per saldo is het budgettair resultaat als gevolg van Corona in 2020 € 3,2 miljoen negatief.  

In de jaarrekening is per programma informatie opgenomen over de gevolgen van Corona voor dat programma.

Voorstel bestemming rekeningresultaat

Het rekeningresultaat bedraagt € 1,5 miljoen negatief. Onze bestendige gedragslijn is het verwerken van het rekeningresultaat in de algemene reserve tot het streefniveau.
Het streefniveau van de algemene reserve is 15% van de algemene uitkering uit het gemeentefonds (exclusief het deel wat toegerekend wordt aan het sociaal domein). Voor 2020 is dit streefniveau € 25,6 miljoen. De werkelijke stand van de algemene reserve voor resultaatbestemming per 31 december 2020 is € 25,3 miljoen. Bij het huidige resultaat betekent dit dat we lager uitkomen dan het streefniveau.

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 09:15:28 met de export van 05/28/2021 13:14:53