Programma's

Wonen en werkomgeving

Wat kostte het?

De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse lasten en baten.

In totaal gaat het om de volgende bedragen (bedragen x € 1.000):

Belangrijkste verschillen

  • Uitstel van de invoering van de Omgevingswet leidt tot extra kosten. Nadeel € 109.000
  • Het later realiseren van investeringen leidt tot verschillen in kapitaallasten. Per saldo een voordeel van € 227.000
  • Meer bouwaanvragen in de categorieën bouwsommen boven de € 2 miljoen en € 5 miljoen leiden tot hogere legesopbrengsten. Voordeel € 2.400.000
  • Er zijn extra kosten gemaakt voor het beheer en onderhoud van groen. Het betreft met name meerkosten voor de inboet van plantenvakken welke door de droogte niet meer herstelden. Ook heeft de droogte gezorgd voor de noodzaak tot water geven wat extra kosten met zich meebrengt. Nadeel € 170.000
  • Bij de herindeling in 2015 zijn lopende projecten vanuit Maasdonk overgenomen door de gemeente ’s-Hertogenbosch. Een van deze projecten betreft de Visie Groene Schil Nuland die als doel heeft het saneren van milieubelasting in de gebieden in de visie (oost- ,west- en zuidzijde van het dorp), het toevoegen van groen/recreatieve/landschappelijke waarden in het gebied, en het mogelijk maken van kleinschalige woningbouwprojecten op grond van derden. Deze laatste doelstelling vormt de financiële draagkracht en dekking voor de andere doelstellingen. Na vaststelling van de Visie door de Raad van Maasdonk in 2012, is destijds direct begonnen met doelstelling 1 door het opkopen van een grote varkenshouderij. Verder zijn, behoudens 1 veebedrijf,  een aantal milieubelastende activiteiten gesaneerd en zijn er 16 woningen gerealiseerd. Het toevoegen van groen heeft met name op de particuliere kavels plaatsgevonden. Uitgangspunt is geweest dat de grondeigenaren in het gebied uiteindelijk tot woningbouwontwikkeling over zouden gaan. Afgelopen periode is een traject van verhoogde intensiteit ingezet om dit te bewerkstelligen. Op basis van de nu te verwachten ruimtelijke ontwikkelingen en initiatieven is de conclusie dat mogelijk niet alles zal worden gerealiseerd. Daarom wordt nu een voorziening getroffen, nadeel € 830.000
Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 09:15:28 met de export van 05/28/2021 13:14:53