Paragrafen

Financiering

Leningenportefeuille

De post opgenomen langlopende leningen heeft zich in 2020 als volgt ontwikkeld:

Bedragen x € 1.000

Bedrag

Gemiddelde
rente

Invloed op
gem. rente

Beginstand per 1 januari 2020

312.088

1,60%

Nieuwe leningen

49.400

-0,28%

-0,33%

Reguliere aflossingen

-46.779

0,37%

0,22%

Eindstand per 31 december 2020

314.709

1,49%

-0,11%

De nieuw aangetrokken leningen zijn grotendeels aangewend voor herfinanciering. Voor een bedrag van € 40 miljoen voor de gemeente zelf  en voor € 2 miljoen voor het  Stadsgewest. Daarnaast is een lening van €7,4 miljoen geëffectueerd die is doorverstrekt aan de BIM  voor de financiering van de Jamfabriek 2.0

De aflossingen betreffen bovenstaande  geherfinancierde leningen voor een bedrag van € 42 miljoen en overige aflossingen voor een bedrag van € 4,8 miljoen.

Uitzettingen

De verstrekte langlopende leningen hebben zich in 2020 als volgt ontwikkeld:

Bedragen x € 1.000

Bedrag

Gemiddelde
rente

Invloed op
gem. rente

Beginstand per 1 januari 2020

162.629

3,98%

Nieuwe uitzettingen

24.908

1,27%

-0,40%

Reguliere aflossingen

-12.566

2,89%

0,09%

Eindstand per 31 december 2020

174.971

3,67%

-0,31 %

In 2020 is een lening van € 18,6 miljoen verstrekt aan Enexis. Daarnaast is aan de BIM voor de Jamfabriek 2.0 € 6,0 miljoen verstrekt (€ 1,4 miljoen was reeds in 2019 verstrekt). De leningen die verstrekt zijn aan het Stadsgewest zijn verhoogd met  € 0,25 miljoen. Eind 2020 heeft Kadans haar lening van € 11,4 miljoen bij de gemeente afgelost. De gemeente heeft op haar beurt de van de provincie voor dit doel ontvangen bedragen teruggestort. De reguliere aflossingen bedragen € 1,2 miljoen.

Garanties

In 2020 heeft de gemeente geen nieuwe garanties verstrekt.
De garantie ten behoeve van de Bossche Windmolens West is komen te vervallen.
Door reguliere aflossingen is de omvang van de garanties afgenomen met € 2,1 miljoen.

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 09:15:28 met de export van 05/28/2021 13:14:53