Paragrafen

Financiering

De financiering van de gemeentelijke activa vindt plaats met interne middelen (reserves en voorzieningen) en met extern aangetrokken geldleningen. De rentelasten bedragen € 4,8 miljoen. In de begroting was rekening gehouden met € 4,9 miljoen. De gemeente financiert haar liquiditeitspositie zo veel mogelijk kort met kasgeldleningen. Deze leningen kennen sinds enkele jaren een negatieve rente. Als gemeente ontvangen we derhalve een rentevergoeding als we geld lenen.  We hebben echter minder kasgeldleningen dan geraamd nodig gehad. Dit levert een nadeel op van € 0,1 miljoen. Juist omdat we in 2020 minder financiering hoefden aan te trekken, realiseerden we aan de andere kant een voordeel van € 0,2 miljoen op de vaste geldleningen. De rentebaten van uitgeleende gelden laten een nadeel van € 0,2 miljoen zien.

De rentelasten van de financieringsmiddelen worden doorbelast aan de gemeentelijke onderdelen door middel van de omslagrente. Vanwege de lagere rentebaten en een lager investeringsniveau dan begroot is het omslagpercentage, conform de regels van de BBV, verhoogd van 0,5% naar 0,75%. Door deze verhoging is het renteresultaat uitgekomen op 0. Tegenover een begroot renteresultaat van € 1,4 miljoen nadelig.

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 09:15:28 met de export van 05/28/2021 13:14:53