Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

Wat wilden we bereiken?

  • Gebouwen zonder leegstand
  • Gebouwen met een goed kwaliteitsniveau
  • Gebouwen met energielabel B

Op dit moment is er weinig leegstand. Enkele gebouwen kennen leegstand in afwachting van herontwikkeling en worden ter overbrugging in bruikleen gegeven, onder andere via leegstandbeheerders. In een beperkt aantal gebouwen is (gedeeltelijke) leegstand als gevolg van vertrekkende huurders. Een laag leegstandspercentage van een paar procent is normaal bij het in bezit hebben van een vastgoedportefeuille.

De maatschappelijk vastgoed portefeuille wordt onderhouden op geaggregeerd conditieniveau 3 volgens NEN 2676. Dit wil zeggen dat gebouwen sober en doelmatig worden onderhouden en geschikt zijn voor het beoogde gebruik.

Als onderdeel van het energietransitie programma verduurzaamt de gemeente 100 van haar eigen gebouwen. De gebouwen zijn verdeeld in drie clusters. De eerste twee clusters zijn nagenoeg afgerond. Het laatste cluster wordt nu uitgewerkt op te nemen duurzaamheidsingrepen en zal in 2021 worden afgerond.
Het eerste cluster gebouwen is voorzien van een nieuw energielabel. Op enkele monumenten na hebben de gebouwen in het eerste cluster nu energielabel A. De raaddoelstelling ‘minimaal energielabel B’ is daarmee in het eerste cluster gehaald.

Wat hebben we ervoor gedaan?

Gemeentelijke gebouwen
De gebouwen in de portefeuille van de gemeente 's-Hertogenbosch voldoen aan de genoemde redenen voor het in eigendom hebben. Slechts een beperkt aantal gebouwen heeft een commerciële invulling of leegstand (in afwachting van herontwikkeling).

De maatschappelijk vastgoed portefeuille wordt onderhouden op geaggregeerd conditieniveau 3 volgens NEN 2676. Dit wil zeggen dat gebouwen sober en doelmatig worden onderhouden en geschikt zijn voor het beoogde gebruik.

In 2020 is het eigendomsbeheer van de gebouwen (stadhuis, stadskantoor, Wolvenhoek) verder gecentraliseerd. Hierdoor kunnen de gebouwen nog beter onderhouden worden en beter ingezet worden voor een prettige werkomgeving voor de ambtelijke organisatie.

Monumenten
De monumentale gebouwen en objecten worden, zoals alle gebouwen in portefeuille, onderhouden op minimaal conditieniveau 3 (sober en doelmatig).

Energiebesparende maatregelen
Voor alle actuele renovatie- en nieuwbouwplannen geldt dat de BENG-eis onderdeel is van het Programma van Eisen, en in de planuitwerking wordt meegenomen. Uitzondering op de doelstelling BENG kunnen monumentale gebouwen zijn waar vanwege de monumenten status BENG niet haalbaar is.

Wat heeft het gekost?

De uitvoering van het onderhoud bedroeg € 7.537.000. Begroot was € 6.177.00.
De hogere onderhoudsuitgaven zijn enerzijds toe te schrijven aan in het verleden uitgesteld onderhoud, dat nu in combinatie met verduurzaming gelijktijdig is uitgevoerd. Daarnaast worden de hogere onderhoudsuitgaven veroorzaakt door onderhoud en vervanging van technische installaties in het stadskantoor.  
De onderhoudskosten komen ten laste van betreffende onderhoudsvoorzieningen.

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 09:15:28 met de export van 05/28/2021 13:14:53