Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

Wat wilden we bereiken?

Op de diverse onderdelen van de openbare ruimte hebben we de kwaliteit en de tevredenheid gemeten en gemonitord. Beide voldoen aan de beoogde niveaus (zie de eerder benoemde indicatoren bij schone, hele en veilige openbare ruimte) . Betrokkenheid van bewoners zagen wij  o.a. terug in meldingen, complimenten, medebeheer en bewonersinitiatieven.

Wat hebben we ervoor gedaan?

Wegen
Dit jaar zijn meerdere wegen onderhouden die voortkomen uit de onderhoudsplanning. Te noemen zijn: o.a. de Larenweg, Schout van Haestrechtsingel, Aartshertogenlaan-Rompertsebaan, Duyn en Daelseweg, Graafsebaan, Rijsweg-Zuid, Maaspoortweg, Merwedelaan, Westerpad, Baron van der Aaweg (fietspad op Maasijk), Gerrit Schultestraat-Wim Sonneveldstraat, Julianaplein, Diezekade, Hustenweg en de Graafsebaan fietspad Autotron.

Bij 3 rotondes is het onderhoud gecombineerd met herinrichting/verkeerskundige aanpassing.
Op een groot gedeelte van de Randweg- Vlijmenseweg is de bovenste laag Zeer Open Asfalt Beton (ZOAB) vervangen.
Daarnaast zijn o.a de Henri Dunantstraat, Tanneskampke, Predikheerenpoort, Korte Putstraat, Hinthamerstraat-Windmolenbergstraat, Schubertsingel, Aadijk (fietspad), Elzenstraat, Kattenbosch-TM Kortenhorstlaan, Akkerstraat-Veldstraat, Groote Wielenstraat, Westerpad, Mr. Van Buellaan-Mr. Grepkensstraat-mr van Oefeltstraat, Romelaan en de Zevenhontseweg-Rompetsebaan vanuit elementverharding onderhouden.

Dit jaar is een aantal fietspaden en (semi verharde) bermen waar sprake is geweest van uitgesteld onderhoud, aangepakt.
Het betreft hier de fietspaden Hustenweg en Graafsebaan (Autotron) de wegbermen in het buitengebied van Rosmalen-Nuland en het voetpad Westerpad. Ook  zijn diverse locaties aangepakt waar sprake was van boomwortel opdruk.

In 2020 was het vrijkomend asfalt overwegend teervrij en is dit asfaltgranulaat zoveel als mogelijk opnieuw ingezet bij de productie van nieuw asfalt. Het overige vrijkomend teer houdend asfalt is volgens de Code Milieuverantwoord Wegbeheer door een erkende gecertificeerde verwerker op een verantwoorde wijze thermisch gereinigd.
De in 2020 geplande projecten voor asfalt onderhoud maakten veelal geen onderdeel uit van de doorgaande hoofdwegen structuur. Daarom was minder sprake van het aanbrengen van geluid reducerende deklagen. Uitzondering is de eerder genoemde Randweg-Vlijmenseweg.
Daar waar mogelijk, zoals bij het project Baron van der Aaweg (fietspad op Maasdijk), is in het kader van klimaat en reductie energie en CO2, laag temperatuur asfalt toegepast.

CROW-score op beleidsthema’s wegen op basis van inspectie verhardingen 2018 (2018 zijn de laatst bekende gegevens): 

Veiligheid 

Comfort 

Duurzaamheid 

Aanzien 

Onvoldoende 

2% 

4% 

1% 

2% 

Matig 

2% 

1% 

1% 

3% 

Voldoende 

96% 

96% 

98% 

95% 

Eindtotaal 

100% 

100% 

100% 

100% 

Civieltechnische kunstwerken
Binnen ons reguliere beheer-en onderhoudsprogramma inspecteren wij regelmatig onze bruggen, tunnels en viaducten. Dit betreft toestandsinspecties: deze verwerken we in ons beheerssysteem en is de basis voor onze onderhoudsplanningen. In 2020 zijn 26 onderzoeken naar bruggen gestart.

Hiervan zijn 18 constructieve onderzoeken afgerond. Het gaat hierbij om 3 beweegbare bruggen, 1 gemetselde verkeersbrug, 9 betonnen verkeersbruggen en 2 voetgangersbruggen. Verder zijn er ook nog 3 gemetselde boogbruggen onderzocht die in 2019 gepland waren.

Voor de kunstwerken die niet voldoen aan de eisen voor de constructieve veiligheid, worden maatregelen voorbereid en zo spoedig mogelijk uitgevoerd.

In 2020 zijn veel kunstwerken onderhouden binnen een raamcontract. Door de Corona crisis (o.a. uitval van personeel bij aannemer) zijn echter een aantal werkzaamheden vertraagd: Het onderhoud aan de Lambooijbrug en de Spiegeltuinbrug in het Paleiskwartier worden begin 2021 uitgevoerd.
Twee van de drie bruggen in het Westerpad zijn in 2020 vervangen. De derde brug wordt waarschijnlijk vervangen door een duiker in 2021.

Beweegbare bruggen en sluizen
Dit jaar is de Orthenbrug vastgezet en de werkzaamheden voor project Sluis 0  gestart. In 2020 is de renovatie van de bedieningsruimte afgerond en is het andere bedienhuis op het complex verwijderd. Tevens heeft extra onderhoud plaatsgevonden aan de opslagloods op het terrein. Daarnaast zijn inbraak werende maatregelen genomen.

De inventarisatie van de installaties van de Boombrug en de Draaibrug, zijn afgerond. Voor met name de aanpak van de technische installatie van de Draaibrug zal nader onderzoek gedaan moeten worden, in verband met de monumentale status van de brug. Deze status heeft technische en kostenverhogende gevolgen die nader inzichtelijk moeten worden gemaakt.

Riolering
Bij nieuwbouw en renovatie maken we afspraken met de initiatiefnemers over de afvoer van regenwater volgens het hemelwaterbeleid (Waterplan 31 januari 2017). 
Daarnaast hebben we in 2020 de volgende taken uitgevoerd: 

Nederlandse (Hollandse) buurt fase 1: project is voorbereid. Uitvoering heeft niet in 2020 plaats gevonden. Naar verwachting wordt gestart in april 2021.
Boschveld: betreft herontwikkeling deelgebied Stationskwartier en Menno van Coehoornplein. De herinrichting van de openbare ruimte zal eerst plaatsvinden na renovatie bestaande woningen (kader Grote Steden Beleid).
Boschmeersingel: De uitvoering hiervan is gestart. De oplevering vindt naar verwachting plaats in  mei 2021.
Afkoppelen en “ontstenen” van de openbare ruimte wordt per project meegenomen bij de afwegingen.
Uitvoering rioolreparaties: Binnenstad reparaties voor 90% gereed.

Renoveren rioolgemalen Acaciasingel en Limietlaan is in 2020 bestek gereed gemaakt. Uitgangspunt is dat in september-oktober 2021 de uitvoering start en wordt afgerond.
Besturing/elektrische installaties; is in 2020 bestek gereed gemaakt. Uitvoering af te ronden in 2021.

Met het waterschap Aa en Maas is een gesprek gevoerd over de inhoud van het nieuwe beleid Groen en klimaatbestendig. Dit was een invulling van de risicodialoog voor die doelgroep. Daarnaast is er afstemming met het Waterschap Aa en Maas over de inrichting van het watersysteem ten aanzien van het voorkomen van wateroverlast. Voor bewoners zijn in het kader van de energievisie bewonersavonden geweest waarbij ook gesprekken zijn gevoerd met inwoners over de gevolgen van klimaatverandering. Met de woningbouwverenigingen is een Duurzaamheidsakkoord opgesteld in 2019. We hebben regelmatig gesprekken over de invulling van afspraken over klimaatadaptatie met deze doelgroep.
De communicatiestrategie voor doelgroep bedrijven op bedrijventerreinen willen we in 2021 verder uitwerken en tot uitvoer brengen.

Samenwerkingsovereenkomst (SOK) Werkeenheid De Meierij is verlengd en ondertekend. Looptijd 2021 – 2027. Met regionale partijen worden in dat kader risicodialogen gevoerd (energieleveranciers, ZLTO, Brabant Water etc.).

Water
De uitvoering voor het omvormen van oevers in de wijk Noord naar natuurvriendelijke oevers verloopt volgens planning en is afgerond in maart 2021.
Voorbereiding van Oeverplan wijk Maaspoort is in volle gang. Uitvoering start november 2021.
Het baggeren in wijk Noord is in uitvoering. Afgerond december 2021.

In 2020 is het gehele areaal van water gerelateerde objecten (ca 2.000 stuks) geïnspecteerd. In principe wordt een dergelijke inspectie 1x per 4-5 jaar uitgevoerd.
Door de omzetting van het GBI beheerprogramma heeft inspectie echter vertraging opgelopen. Inmiddels worden er weer inspecties uitgevoerd. Een deel van de water gerelateerde objecten is onderdeel van de Zuid Willemsvaart. Deze is in 2015 overgedragen van RWS naar de gemeente 's-Hertogenbosch. Tot die tijd werden de inspecties van dat areaal door RWS uitgevoerd; ook hier worden momenteel voorbereidingen getroffen de inspecties uit te voeren. Dit betekent dat het gehele areaal vanaf nu tot en met 2024 geheel wordt geïnspecteerd.

Groen
De druk op het groen is in 2020 door de corona lockdown toegenomen. Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van het  openbaar groen en de parken om te recreëren, te wandelen en te fietsen.
De noodzaak voor het recreëren in het groen in de directe woonomgeving, is hierdoor versterkt.
De droge en warme zomer heeft geleid tot meer uitval van bomen en beplanting, ondanks hogere inspanning van water geven.
De hittestress blijft een aandachtspunt voor het groenbeheer.

De Bossche basiskwaliteit is in het groenonderhoud gerealiseerd, de burgertevredenheid is met een score van 7,5 nog steeds hoog.

In het beheer van bermen en  bosplantsoen is ecologisch beheer uitgangspunt. In 2020 is een voorzichtig begin gemaakt met sinus maaien (meanderend maaien) of gefaseerd maaien van de bermen. In 2021 zal deze manier van maaien verder worden uitgebreid.

Het aandeel WeenerXL in de werkzaamheden voor het groen is 13 % voor het reguliere onderhoud in de bestekken. Daarnaast worden in de winterperiode andere aanvullende werkzaamheden uitgevoerd door Weener XL. In zijn totaliteit is het aandeel van 15 % gerealiseerd.
In de aannemersbestekken is een SROI percentage van 5 % de norm, ook hierbij kan de aannemer gebruik maken van personeelsleden van WeenerXL.

Bomen
In 2020 zijn 30.000 bomen geïnspecteerd en gesnoeid. In het derde jaar van droogte is er veel onderhoudssnoeiwerk verricht (dood hout verwijderen).

De eikenprocessierups is bestreden. De aantasting is lager dan in 2019.
We zijn in 2020 gestart met ecologische bestrijding door nestkasten op te hangen als ook bestrijdingskasten waarin natuurlijke predatoren tot ontwikkeling komen.

In 2020 zijn 847 bomen/boomvormers geplant verdeeld over het project Maasoverpad (500), Maliskamp (250) en de projecten bij Heijmans (grens Kanaalpark) en Wijk Muntel de Vliert. Tevens hebben we een aantal bosschages en ecologische bermen aangeplant. In de Wijk Muntel de Vliert is in samenspraak met de bewoners een vergroeningsplan gemaakt.

Spelen
Naast de uitvoering van enkele kleinere pilots m.b.t. bewonersparticipatie hebben we in 2020 twee bijzondere projecten uitgevoerd: de speelplaats voor meerdere doelgroepen (van jong tot oud) in de Geenenbergstraat en de beweegplek voor senioren in Nuland. De beschikbare middelen voor vervanging van speeltoestellen zijn onvoldoende om tegemoet te komen aan alle wensen en ambities op het gebied van bewegen. Doordat de budgetten beperkt zijn, is cofinanciering vanuit fondsen, sportalliantie en andere budgetten noodzakelijk.

Door de corona maatregelen is het lastiger direct contact te hebben met bewoners. Bij de uitvoering van pilots is de betrokkenheid van inwoners hoog, ook van jongere kinderen. We merken dat het lastig is bewoners te betrekken bij keuzes voor het verwijderen van speeltoestellen. Het weghalen van speeltoestellen leidt hierbij wel eens tot ongenoegens.

Openbare Verlichting
In 2020 is de zogenaamde Zhaga connector geïntroduceerd. Middels deze connector kunnen sensoren worden geplaatst. Een voorbeeld van deze vorm van smart city zijn de sensoren voor dynamische verlichting.

Ruim 30% van vooral de hoge vermogens is inmiddels voorzien van LED met gedimde versies. Het verbruik per lichtpunt is in 2020 ten opzichte van peildatum 2012 gedaald van 243 watt per lichtpunt naar 185 watt per lichtpunt. In 2020 was deze daling van 191 naar 185. Deze daling is een gevolg van het omzetten van SOX-verlichting (gele verlichting) naar witte LED. Inmiddels zijn circa 11.500 LED lampen aangebracht.

Het gemiddelde jaarverbruik per lichtpunt is de laatste jaren sterk gedaald van 290 Watt naar 185 watt per lichtpunt. Ondanks de areaalgroei van bijna 30% over de afgelopen 10 jaar is het totale energieverbruik met circa 16% afgenomen. Ook is het vanwege de ombouw naar led lampen steeds minder nodig om lichtpunten preventief te vervangen.  

In 2020 is het Uitvoeringsplan Verlichting vastgesteld. Dit plan is een uitvoering op het eerder vastgestelde beleidsplan.

VRI
Alle in 2020 vervangen verkeersregelinstallaties (VRI's) zijn vervangen door intelligente VRI's (zgn. I-VRis).

Wat heeft het gekost?

Beheergroep 

Areaal 

een heid 

Kengetal onderhoud

Begroting 2020

Realisatie 2020 

Groen incl. bomen 

10.927.000

m2 

€ 0,81

€ 8.341.012

             € 8.875.538

Speelvoorzieningen 

3.211

st. 

€ 326,23

€ 983.420

€ 1.047.514

Meubilair 

63.586

st. 

€ 22,08

€ 1.154.042

€ 1.403.941

Verhardingen  

9.308.841

m2 

€ 0,57

€ 5.625.872

€ 5.264.209

Reiniging 

20.235.841

m2 

€ 0,27

€ 5.400.298

€ 5.400.579

Civieltechnische kunstwerken 

127.486

m2 

€ 17,81

€ 1.568.822

€ 2.270.153

Openbare verlichting 

34.219

st. 

€ 41,55

€ 1.390.607

€ 1.421.697

Verkeersregelinstallaties 

100

st. 

€ 6.939,19

€ 764.276

€ 693.919

Riolering 

819.838

m1 

€ 4,11

€ 4.477.624

€ 3.366.478

Water en havens 

5.699.804

m2 

€ 0,45

€ 2.386.996

€ 2.543.555

Totaal 

€ 32.092.969

€ 32.797.584

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 09:15:28 met de export van 05/28/2021 13:14:53