Paragrafen

Lokale heffingen

Tijdens de begrotingsbehandeling heeft de gemeenteraad – conform de voorstellen van het college – de belastingtarieven voor 2020 geïndexeerd met 1,94%. Een overzicht van de tarieven is te vinden in de begroting 2020 en de bijbehorende belastingvoorstellen.

In 2020 zijn de navolgende opbrengsten verantwoord, exclusief de afwikkeling van aanslagen over eerdere jaren (bedragen x € 1.000):

Soort belasting:

Raming 2020

Opbrengst 2020

Verschil:
N = nadeel;
V = voordeel

Afvalstoffenheffing

16.084

15.803

281 N

Rioolheffing (eigendom + gebruik)

11.468

11.356

112 N

OZB (eigendom + gebruik)

41.090

41.268

 178 V

RZB (eigendom + gebruik roerende zaken)

7

10

3 V

Hondenbelasting

914

883

31 N

Precariobelasting

493

294

199 N

Toeristenbelasting

1.259

855

404 N

Leges Publieke Dienstverlening

1.202

1.079

123 N

Parkeerbelastingen

840

643

 197 N

Toelichting op de (belangrijkste) afwijkingen:

  • De minderopbrengst Afvalstoffenheffing wordt veroorzaakt door een lagere groei van het aantal woningen in 2020 dan begroot.
  • De minderopbrengst Rioolheffing wordt veroorzaakt door een lagere groei van het aantal woningen in 2020 dan begroot.
  • De meeropbrengst OZB wordt veroorzaakt door een hogere waardestijging van niet-woningen (3,5%) dan begroot (3%).
  • De minderopbrengst Precariobelasting wordt veroorzaakt door de verleende verminderingen n.a.v. de eerste en tweede lockdown als gevolg van de coronacrisis.
  • De minderopbrengst Toeristenbelasting wordt veroorzaakt door minder overnachtingen als gevolg van de coronacrisis.
  • Leges Publieke Dienstverlening: De opbrengst leges publieke dienstverlening 2020 is € 123.000 lager dan begroot. Als gevolg van maatregelen rondom het coronavirus hebben bruidsparen hun huwelijk uitgesteld of geannuleerd. Dit heeft ertoe geleid dat de legesopbrengsten burgerlijke stand € 50.000 lager uitvallen. Door de maatregelen zijn er ook € 70.000 minder legesopbrengsten reisdocumenten en rijbewijzen in 2020.
  • Parkeerbelastingen: bij de begroting voor 2020 was rekening gehouden met de oplevering van digitalisering fase 2. Dit is niet gerealiseerd. Hierdoor zijn er minder fiscale controles geweest en zijn de opbrengsten daar lager. Daarnaast is er als gevolg van de coronacrisis minder geparkeerd.

Kwijtschelding van gemeentelijke heffingen

De gemeente ’s-Hertogenbosch voert een actief en maximaal kwijtscheldingsbeleid. Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen wordt verleend op basis van 100% van de bijstandsnorm. Kwijtschelding heeft vooral betrekking op de afvalstoffenheffing en rioolheffing. In 2020 was er een bedrag van € 1.266.790 begroot; de realisatie bedroeg € 1.193.702,87. Oorzaak van het verschil is dat er minder kwijtscheldingsverzoeken zijn ontvangen dan begroot.

Ontwikkeling woonlasten gemeente ‘s-Hertogenbosch

Een van de uitgangspunten van ons tarievenbeleid is te voorkomen dat de woonlasten in onze gemeente zullen worden verhoogd anders dan met een inflatiecorrectie. Onder woonlasten worden in dit verband verstaan: OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing.
De (gemiddeld) te betalen woonlasten zijn in 2020 gestegen ten opzichte van 2019 Los van de inflatiecorrectie, wordt de woonlastenstijging veroorzaakt door de hogere afvalstoffenheffing van het Rijk. In de paragraaf lokale heffingen van de begroting 2020 is dit reeds gemeld.

Macro-norm en benchmark woonlasten provincie Noord-Brabant

Vanaf 2020 is een benchmark woonlasten ingevoerd om jaarlijks de ontwikkeling van de lokale lasten inzichtelijker te maken. Daarmee is een einde gekomen aan het monitoren met de macronorm. De benchmark vergelijkt voor alle gemeenten binnen een provincie de hoogte van de woonlasten voor meerpersoonshuishoudens met een koopwoning. In de provincie Noord-Brabant zijn 64 gemeenten vergeleken. In 2020 zijn er 3 gemeenten met lagere woonlasten dan de gemeente ’s-Hertogenbosch.

Woonlasten landelijk

Jaarlijks publiceert het COELO (onderzoeksinstituut van de Rijksuniversiteit Groningen) de kerngegevens van de belastingen van de 40 grootste gemeenten. Daarin is opgenomen een overzicht van de (ontwikkeling van de) woonlasten. Als woonlasten worden in aanmerking genomen OZB eigendom, rioolheffing (eigendom en gebruik) en afvalstoffenheffing.
De woonlasten worden door het COELO gesplitst in woonlasten voor een huurder en woonlasten voor een eigenaar/bewoner.
In 2020 zijn er 12 vergelijkbare gemeenten met lagere woonlasten m.b.t. huurwoningen. In 2019 waren dat er 7.
Voor wat betreft de koopwoningen zijn er 2 vergelijkbare gemeenten met lagere woonlasten. In 2019 was dat er 1.

Vergelijking begrote woonlasten en realisatie woonlasten

In deze paragraaf schetsen we niet alleen de ontwikkeling van de woonlasten ten opzichte van voorgaande jaren en ten opzichte van andere gemeenten. We geven ook een overzicht van de realisatie van de woonlasten in het afgelopen jaar versus de begrote woonlasten. In onderstaande tabel geven we inzicht in de realisatie van de woonlasten in 2020 ten opzichte van de begroting 2020. Bij de uiteindelijke vaststelling van de tarieven voor belastingjaar 2020 is uitgegaan van een stijging van de gemiddelde WOZ-waarde van woningen met 6,5%. Voor bedrijfspanden is bij de begroting uitgegaan van een stijging van de gemiddelde WOZ-waarden met 3%. De woningen zijn inderdaad gemiddeld met 6,5% in waarde gestegen. De bedrijfspanden blijken gemiddeld met 3,5% in waarde te zijn gestegen.

WOZ-waarde

Woonlasten

Woonlasten

Afwijking lasten

Afwijking lasten

Afwijking lasten

eigenaar (€)

gebruiker (€)

eigenaar (€)

gebruiker (€)

eig. + gebr. (€)

begr.

real.

begr.

real.

bedrag

%

bedrag

%

bedrag

%

Woning € 188.000

€ 220

€ 220

€ 290

€ 290

€ 0

0,0%

€ 0

0,0%

€ 0

0,0%

Woning € 317.000

€ 325

€ 325

€ 290

€ 290

€ 0

0,0%

€ 0

0,0%

€ 0

0 ,0%

Woning € 413.000

€ 404

€ 404

€ 290

€ 290

€ 0

0,0%

€ 0

0,0%

€ 0

0 ,0%

Bedrijf € 378.000

€ 1.189

€ 1.192

€ 965

€ 968

€ 3

0,3%

 € 3

0,3%

€ 6

0,3%

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 09:15:28 met de export van 05/28/2021 13:14:53