Programma's

Milieu respecterende ontwikkelingen

Wat wilden we bereiken?

We zetten de lijn door van de in maart 2017 door de raad vastgestelde herijking van het afvalstoffenplan 2015-2018. Naast bronscheiding zien wij ook nascheiding als een goede manier om de hoeveelheid restafval terug te brengen met behoud van kwaliteit van grondstoffen. Deze ingezette lijn zien wij inmiddels onderschreven worden door het provinciaal bestuursakkoord Brabant 2019 – 2023: ‘Kiezen voor Kwaliteit’ en het in 2019 door het rijk gepresenteerde “Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019-2023”.
We onderzoeken mogelijkheden om invulling te geven aan de verschuiving van het verminderen van restafval naar het hergebruik/recyclen van grondstoffen (circulaire ketens).  Daarbij  blijven we sturen op evenwicht tussen wensen van inwoners (service), financiële middelen (kosten) en duurzaamheid (milieurendement).

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2020

Realisatie 2020

Ambitie 2022

Afvalproductie per inwoner per jaar (kg/jaar)

440

430

498

410

Bron: Afvalstoffendienst

Hergebruikspercentage grondstoffen

49

55

59

60

Bron: Afvalstoffendienst

Hoeveelheid restafval per inwoner per jaar

250 kg

175 kg

216 kg

100 kg

Bron: Afvalstoffendienst

Klanttevredenheid

7,5

8,0

Volgende meting in 2021

8,0

Bron: KTO Afvalstoffendienst

Wat hebben we er voor gedaan?

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 09:15:28 met de export van 05/28/2021 13:14:53