Paragrafen

Duurzaamheid

Recht op ons doel af en stap voor stap voegen we telkens nieuwe successen toe aan het duurzamer worden van onze gemeente. Daarin zijn we goed en we zetten erop in iedere stap beter te worden, wat past in onze traditie van duurzaam handelen. We zijn op weg naar een duurzaam 's-Hertogenbosch.

Als uitgangspunt hebben we vastgesteld dat lucht, water en bodem schoon moeten zijn. Onze energievoorziening op termijn ook. Dat is van belang voor onze inwoners en we zetten ons hiervoor in, deze verduurzamingsopgave vergt langjarige vasthoudendheid in onze inzet. We willen in 2030 voldoen aan de luchtkwaliteitseisen van de Wereldgezondheidsorganisatie en we zorgen hierbij voor een goede balans met de (economische) ontwikkeling en bereikbaarheid van onze gemeente. Wij nemen onze verantwoordelijkheid en geven opvolging aan het klimaatakkoord van Parijs. Zo leveren we een bijdrage aan het tegengaan van extreme klimaatverandering. Als gevolg hiervan verandert het landschap binnen onze gemeente. Aan de ene kant gaan we de energieopwekking zien, aan de andere kant de fysieke vergroening van de gemeente door onze inzet op groen & klimaatbestendig.

Om tempo te maken, is een actieve rol van de gehele lokale samenleving nodig. Samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties staan we voor een grote opgave. Bijvoorbeeld om woningen aardgasvrij te maken, energiebesparende maatregelen te nemen en om duurzame energie op te wekken. Gezamenlijk geven we vorm en inhoud aan deze transitie opgave en verliezen het belang van de bewoners niet uit het oog. Zo hebben we aandacht voor inclusiviteit, talentontwikkeling en het kunnen meedoen van iedereen. Wij lopen niet weg voor onze verantwoordelijkheid. Enerzijds nemen de mogelijkheden die de aarde ons biedt af en anderzijds zien we een toenemende behoefte van de mens. Zo komen we steeds meer in een beperkende trechter terecht. De situatie is urgent.

Uit onze acties blijkt dat we duurzaamheid serieus nemen. Recent hebben we nieuwe stappen gezet, onder andere met het vaststellen van het Groen & Klimaatbestendig beleid, de concept RES en besluit Duurzame polder. Waarmee de ambities uit de Visie duurzaam ’s-Hertogenbosch steeds verder uitgewerkt worden. We gaan hiermee door. We werken de komende jaren hard aan het werkelijk realiseren van een duurzame gemeente. Vele resultaten boeken we al op deze weg en deze publiceren we op het duurzaam loket, in het voortgangsbericht duurzaamheid en hierop wordt voortgebouwd ter activering van de gemeente voor duurzaamheid. We bewegen ons steeds meer van opstellen naar het uitvoeren van het duurzaamheidsbeleid en zullen hierin moeten versnellen om de ambities uit de visie Duurzaam 's-Hertogenbosch te gaan halen. Met de reeds vastgesteld beleid en plannen heeft ’s-Hertogenbosch duurzaamheid alvast stevig op de agenda voor de komende jaren gezet.

Leren doen we hierbij volop van elkaar. In de interne organisatie, van partners in de stad en van andere steden en de regio. Onze inzet leidt tot steeds meer duurzaam initiatief in de stad en dorpen. We werken met de stad samen, aan het nieuwe Duurzaam Netwerk bijvoorbeeld. Of in diverse buurten aan het vergroenen ervan. De uitdagingen zijn groot. De benodigde investeringen zijn zo groot dat de lokale overheid dit niet alleen kan dragen. We werken en versterken voortdurend de gezamenlijke aanpak met bewoners, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. In die zin is iedereen probleemeigenaar. Voor de gemeente en onze partners is een stimulerende en regierol weggelegd. Zo proberen we ook kansen te pakken, bijvoorbeeld door te combineren met de inzet op de verbinding tussen duurzaamheid en datastad.
De verduurzaming versnellen we door een sterkere en meer integrale aanpak en de dialoog met de stad hierover. Op de thema’s Gezond, groen & klimaatbestendig, CO2-neutraal (waaronder de energietransitie), waardebehoud van grondstoffen en duurzame mobiliteit versterken we het sturen op deze strategische opgave in het Programma Duurzaam.

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 09:15:28 met de export van 05/28/2021 13:14:53