Paragrafen

Grondbeleid

  1. De financiële positie van het grondbedrijf verbetert zich net als vorig jaar als gevolg van de gunstige marktontwikkelingen. Voor de korte termijn zijn de vooruitzichten positief, maar er zijn een aantal signalen die duiden op onzekere financiële ontwikkelingen. Dit zijn onder andere de stijgende woningprijzen, de stikstofproblematiek, de sterk stijgende bouwkosten en het gebrek aan materiaal en personeel binnen de bouwsector. Ook zijn de gevolgen van de Coronapandemie nog altijd niet duidelijk. Met deze risico’s dient rekening te worden gehouden bij de beoordeling van de financiële positie van het grondbedrijf. Het huidige positieve financiële beeld van het grondbedrijf is terug te zien in de verwachte winstnemingen en de afnemende hoogte van de boekwaarde en weerstandsvermogen.
  2. De algemene reserve is het afgelopen jaar met bijna € 26,0 miljoen gegroeid als gevolg van gunstige marktontwikkelingen tot een niveau van ruim € 50,0 miljoen. Dit is met name het gevolg van een tussentijdse winstneming in de grondexploitaties per 31-12-2020. Voor het kunnen opvangen van de conjuncturele- en projectrisico’s van het grondbedrijf is een bedrag benodigd van € 35,2 miljoen, het zogenaamde weerstandsvermogen. Het verschil van € 14,8 miljoen, tussen de benodigde weerstandscapaciteit (€ 35,2 miljoen) en de aanwezige reserve (€ 50,0 miljoen) is in 2020 afgedragen aan het structuurfonds.
  3. Bij een grondbedrijf gaan de investeringen voor de baat uit. De boekwaarde van het grondbedrijf gecorrigeerd voor de getroffen voorzieningen bedraagt circa € 88,1 miljoen. Wij gaan ervan uit dat we deze boekwaarde op termijn volledig gaan terugverdienen met de verkoop van gronden binnen onze lopende grondexploitaties en het in ontwikkeling nemen dan wel de verkoop van onze overige gronden en panden.  
  4. Door politieke, economische en (inter)nationale ontwikkelingen kan het positieve perspectief van het grondbedrijf omslaan. Zeker bij de bedrijventerreinen blijft er sprake van onzekerheid. Bij het ramen en waarderen van de grondexploitaties houden we rekening met deze risico’s. Binnen de algemene reserve grondbedrijf houden we een buffer aan om deze risico’s op te kunnen vangen.

In onderstaande tabel zijn de cijfers van het grondbedrijf opgenomen (bedragen x € 1,0 miljoen).

Boekwaarde en voorzieningen

2018

2019

2020

Boekwaarde

155,6

154,6

143,4

Voorzieningen tekortplannen

33,1

33,1

30,0

Voorziening Heesch West

25,3

25,3

25,3

Algemene reserve grondbedrijf

2018

2019

2020

Stand van de reserve

22,8

30,0

50,0

-/- Gewenste stand vanwege risicoprofiel

23,9

24,0

35,2

Saldo / afdracht aan structuurfonds

-1,1

6,0

14,8

Geraamd eindresultaat

2018

2019

2020

Verwachting positieve resultaten BIE's

21,4

24,9

27,1

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 09:15:28 met de export van 05/28/2021 13:14:53