Programma's

Wonen en werkomgeving

Wat wilden we bereiken?

Een schone, hele, veilige en slimme openbare ruimte waar de burgers tevreden over zijn en waar zij zich betrokken bij voelen. Dat wordt bij voorkeur ook zichtbaar in actieve bijdragen van hen in het kader van leefbaarheid.
Ondanks de vanaf 2016 doorgevoerde bezuinigingen streven we ernaar het bereikte niveau van tevredenheid over het onderhoud van de openbare ruimte te handhaven (conform raadsbesluit). In het Beleidsplan Beheer Openbare Ruimte 2016-2025 (BBOR) is daarvoor de “Bossche basiskwaliteit” geïntroduceerd. Deze basiskwaliteit garandeert onderhoudsniveaus die noodzakelijk zijn voor een veilige, leefbare omgeving, maar biedt ook ruimte voor maatwerk. Het succes van de Bossche basiskwaliteit gaan we monitoren op basis van tevredenheid. We zien hierbij meer mogelijkheden dan het sturen op onderhoudsniveaus. We verkennen uiteenlopende mogelijkheden om de tevredenheid te verhogen: door bewoners en ondernemers meer maatwerk te bieden, door betere informatie hierover en we kijken hoe we het serviceniveau rond meldingen kunnen verhogen.

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2020

Realisatie 2020

Ambitie 2022

Kengetal verloedering (hondenpoep op straat, rommel op straat, bekladding van muren en/of gebouwen, vernieling van telefooncellen en bushokjes) (0=weinig voorkomend, 10=veel voorkomend)

3,1

3,1

3,4

3,1

Bron: KTO B&P

Rapportcijfer klanttevredenheid schoonhouden naaste woonomgeving (verwijderen zwerfafval, verwijderen graffiti, vegen van straten, verwijderen van herfstblad, leegmaken papierbakken, verwijderen van onkruid tussen de stoeptegels, wieden van onkruid)

6,6

6,6

6,5

6,6

Bron: KTO B&P

Rapportcijfer klanttevredenheid onderhoud groen (maaien gazons, maaien van bermen, snoeien van bomen en struiken)

7,5

7,5

7,5

7,5

Bron: KTO P&B

Rapportcijfer klanttevredenheid onderhoud verhardingen (onderhoud bestrating wegen, onderhoud trottoirs, onderhoud wandelpaden, onderhoud fietspaden)

7,3

7,3

7,4

7,3

Bron: KTO P&B

Wat hebben we er voor gedaan?

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 09:15:28 met de export van 05/28/2021 13:14:53