Programma's

Opgroeien en talentontwikkeling

Wat kostte het?

De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse lasten en baten.

In totaal gaat het om de volgende bedragen (bedragen x € 1.000):

Belangrijkste verschillen

  • Uw raad heeft er voor gekozen om de schoolbesturen voor de helft te laten bijdragen in de korting die het kabinet per 1 januari 2015 heeft opgelegd voor onderwijshuisvesting. Door het ontbreken van wetgeving om schoolbesturen mee te laten betalen aan deze korting én door het ontbreken van voldoende middelen voor onderwijshuisvesting bij de schoolbesturen kan hier geen gevolg aan gegeven worden. Nadeel € 1.150.000
  • Binnen dit programma staan meer personeelskosten begroot dan uitgegeven. Hier staan nadelen tegenover binnen het programma Wonen en zorg. Voordeel € 693.000
  • Onderdeel van een van de steunpakketten inzake Corona betrof tegemoetkomingen voor misgelopen ouderbijdragen en opvang voor kinderen met ouders in cruciale beroepen. Hier staan in 2020 bijna geen direct aan te wijzen kosten tegenover. Voordeel € 248.000
  • Er zijn minder aanvragen voor passende arrangementen bij kindcentra binnengekomen. Voordeel € 179.000
  • De Sociaal Medische Indicaties zijn de laatste jaren alleen maar toegenomen. Dit ondanks de strengere toetsing op aanvragen en toekenningen, het strikter monitoren van nieuwe aanvragen en herindicaties, kijken naar welke voorliggende voorzieningen nog gebruikt kunnen worden en het aanpassen van de verordening. Nadeel € 457.000
  • Op een aantal budgetten ontstaan voordelen, voornamelijk onder invloed van Corona. Voordeel € 369.000
Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 09:15:28 met de export van 05/28/2021 13:14:53