Programma's

Opgroeien en talentontwikkeling

Ambitie

Alle jeugdigen ontwikkelen zich optimaal door hun talenten te benutten, zowel cognitief, sociaal-emotioneel als fysiek. Dit leidt tot maatschappelijke, economische en sociale zelfstandigheid.
Wij dragen zorg voor een goede basisinfrastructuur waardoor alle Bossche jeugdigen de kans krijgen hun talenten optimaal te benutten. We zetten nadrukkelijk in op het tegengaan van kansenongelijkheid door het verbinden van verschillende leefwerelden; school, thuis en omgeving. We kiezen voor een positieve benadering waarbij we uitgaan van wat kinderen en jongeren kunnen en willen. En niet van wat ze (nog) niet kunnen. Deze maatschappelijke opgave vraagt om een samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang,  jongerenwerk en andere maatschappelijke partners. Met het onderwijs zoeken we naar manieren om voor elke jongere een optimale (school)ontwikkeling te realiseren. Dit geldt voor kinderopvang, primair en voortgezet onderwijs, mbo, hbo en wo. Er is speciale aandacht voor de overgang tussen onderwijssoorten en voor de overgang naar de arbeidsmarkt.

We investeren in meerjarige zekerheid en samenwerking binnen het professioneel jongerenwerk door onze partners – zowel stedelijk als gebiedsgericht in Noord. Door in te zetten op talentontwikkeling, vroegtijdig zaken te signaleren die fout dreigen te lopen en op een snelle en efficiënte manier problemen aan te pakken en op te lossen, werken we aan het terugdringen van het aantal jongeren dat gebruikt maakt van specialistische jeugdhulpverlening.

Passend onderwijs zorgt ervoor dat alle jeugdigen een opleiding kunnen volgen die past bij hun mogelijkheden, zoveel mogelijk in het regulier onderwijs en waar nodig met passende ondersteuning. We versterken de relatie tussen onderwijs en jeugdhulp. Jeugdigen die ondersteuning nodig hebben richting werk of bij het behouden van een baan, krijgen tijdig de juiste hulp.

De afgelopen jaren zien we het beroep op jeugdhulp in onze gemeente, net als in de rest van Nederland, stijgen terwijl de inkomsten vanuit het Rijk dalen. Jeugdigen die hulp en ondersteuning nodig hebben, moeten die kunnen blijven ontvangen. We gaan waken voor problematisering en gaan in gesprek over de (normale) patronen van opvoeden en opgroeien en gebruikelijke zorg van ouders. De  jeugdigen die wel gespecialiseerde hulp nodig hebben, kunnen deze zoveel mogelijk in hun eigen omgeving krijgen, bij voorkeur in de eigen gezinssituatie. Het uitgangspunt is dat de ondersteuning zo licht mogelijk, zo kort mogelijk en zo nabij mogelijk georganiseerd wordt. Om jeugdhulp ook in de toekomst beschikbaar te houden voor de jeugdigen die dat nodig hebben, nemen we maatregelen om de instroom naar specialistische jeugdhulp te verminderen en de uitstroom te bevorderen. We willen de dienstverlening aan onze inwoners verder verbeteren. Bijvoorbeeld door wachttijden nog verder te reduceren en nog meer te werken vanuit het principe’ één gezin-één plan-één regisseur’. De focus ligt meer dan ooit op de kwaliteit van de uitvoering in onder meer de gemeentelijke toegang.
We werken zoveel mogelijk vraaggericht en daarvoor is een goede samenwerking tussen professionals (hulpverleners, huisartsen, zorgverzekeraars, scholen, enz.) een belangrijke sleutel.

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 09:15:28 met de export van 05/28/2021 13:14:53