Programma's

Gezondheid

Ambitie

We willen dat onze inwoners gezond, zelfredzaam en zelfstandig zijn en meedoen in de samenleving. Wij helpen hen hierbij. We willen een excellent gemeentelijk zorgbedrijf zijn. We verbeteren  de dienstverlening aan onze inwoners.  Bijvoorbeeld door wachttijden verder te reduceren en te blijven werken vanuit het principe’ één gezin-één plan-één regisseur’. De focus ligt meer dan ooit op de kwaliteit van de uitvoering in onder meer de gemeentelijke toegang.

We werken vanuit ‘positieve gezondheid’ waarbij we streven naar het behoud van gezondheid (preventief) naast het bieden van zorg die nodig is (curatief). We streven naar gelijkheid in kansen, en een inclusieve en toegankelijke samenleving. We stimuleren persoonlijke gezondheid en hebben oog voor een gezonde leefomgeving waarin mensen constructief kunnen meedoen. Dit betekent dat we bijdragen aan het vermogen van mensen om met de fysieke, psychische en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Inwoners voeren zoveel mogelijk zelf de regie over hun leven en maken zelf hun keuzes. We kijken vooral naar wat mensen nog wel kunnen in plaats van wat zij niet (meer) kunnen en stimuleren zo hun veerkracht. Samen met zorgpartners als de GGD en het JBZ werken we aan het voorkomen van gezondheidsproblemen. Vanuit de gemeente initiëren, ondersteunen en faciliteren we een goede basisinfrastructuur in buurten, wijken en dorpen om positieve gezondheid te stimuleren. Positieve gezondheid raakt meerdere sectoren in onze organisatie en verbindt kansen op wijkniveau. Het werkt dus ook door in andere begrotingsprogramma’s. Bijvoorbeeld door aanpassingen in de fysieke leefomgeving krijgen mensen de kans om op een positieve manier te werken aan het behoud van hun gezondheid.

Samen met onze partners hebben we kwetsbare inwoners met een hulpvraag zo vroeg mogelijk in beeld zodat problemen niet onnodig groter worden. Ook als zij zichzelf niet melden. Als er tijdelijk extra ondersteuning nodig is, willen we dat mensen weten waar ze hun hulpvraag kunnen stellen. De ondersteuning die de gemeentelijke toegang organiseert moet passend zijn: niet meer dan noodzakelijk en niet minder dan nodig. We willen voorkomen dat inwoners in zwaardere vormen van zorg belanden. Dat is niet alleen van belang voor hun gezondheid en welzijn. Door in te zetten op de versterking van de kwaliteit, willen we tevens de kosten kunnen beheersen. We moeten we naar een daling van de zorgconsumptie. Ook vanuit het idee om de toegankelijkheid van de zorg in de toekomst te borgen. Daarvoor gaan we tevens de organisatie van de zorg vereenvoudigen. Dat betekent dat we de (toegang tot) zorg efficiënter en effectiever organiseren. En de rompslomp en administratieve lasten verminderen bij inwoners, uitvoerende professionals en (zorg)aanbieders.

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 09:15:28 met de export van 05/28/2021 13:14:53