Jaarrekening

Overzicht van baten en lasten

Saldo

Onderstaand ziet u een uitsplitsing van het saldo van baten en lasten 2020. Een toelichting op de verschillen kunt u vinden in de financiële hoofdlijnen .

(Bedragen x € 1.000)

Werkelijk

Begroting primitief

Begroting na wijziging

Werkelijk

Programma

2019

2020

2020

2020

Bestuursorganen en -ondersteuning

-10.955

-14.010

-15.793

-15.032

Dienstverlening

-2.518

-2.973

-3.001

-3.054

Gezondheid

-50.427

-55.053

-57.092

-55.697

Veiligheid

-18.975

-18.009

-21.151

-20.237

Cultureel klimaat

-17.778

-19.619

-21.611

-21.466

Opgroeien en talentontwikkeling

-64.038

-62.935

-60.475

-60.957

Wonen en zorg

-34.053

-36.005

-37.705

-33.885

Participatie en daginvulling

-13.708

-13.766

-16.495

-16.321

Wonen en werkomgeving

-31.035

-31.156

-35.502

-1.043

Bereikbare stad

-6.309

-8.248

-10.056

-11.618

Sport en recreatie

-12.521

-12.676

-12.769

-12.738

Milieu respecterende ontwikkelingen

636

4.854

-1.095

1.294

Cultuurhistorische kwaliteit

-4.903

-1.977

-2.562

-2.145

Ruimte voor economie en voorzieningen

-1.717

-4.871

1.327

3.580

Werk en inkomen

-23.342

-30.762

-32.222

-29.707

Armoede en schulden

-12.410

-11.725

-11.555

-11.675

Beleggingen en overige baten en lasten

11.795

4.544

16.267

12.747

Gemeentelijke belastingen

38.509

38.623

38.230

38.658

Algemene uitkering gemeentefonds

292.017

297.370

316.001

317.716

Subtotaal programma's

38.268

21.605

32.741

78.420

Onvoorzien

0

-225

-225

0

Overhead

-37.113

-37.533

-38.835

-39.207

Vennootschapsbelasting (Vpb)

0

0

0

0

Totaal saldo voor bestemming

1.155

-16.153

-6.319

39.214

Mutatie reserves

288

16.153

6.319

-40.741

Totaal saldo

1.443

0

0

-1.527

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 09:15:28 met de export van 05/28/2021 13:14:53