Jaarrekening

Overzicht van baten en lasten

Baten

Onderstaand ziet u een uitsplitsing van de baten 2020. Een toelichting op de verschillen kunt u vinden in de financiële hoofdlijnen .

(Bedragen x € 1.000)

Werkelijk

Begroting primitief

Begroting na wijziging

Werkelijk

Programma

2019

2020

2020

2020

Bestuursorganen en -ondersteuning

3.316

1.720

1.758

1.887

Dienstverlening

3.533

1.939

1.939

1.981

Gezondheid

14.075

1.930

14.040

16.441

Veiligheid

1.898

1.101

6.718

7.238

Cultureel klimaat

771

975

1.139

605

Opgroeien en talentontwikkeling

168.509

126.474

129.946

125.427

Wonen en zorg

2.063

1.000

1.580

2.567

Participatie en daginvulling

294

30

30

110

Wonen en werkomgeving

44.215

48.841

59.962

126.957

Bereikbare stad

21.607

17.692

16.976

14.818

Sport en recreatie

7.978

5.099

4.887

5.344

Milieu respecterende ontwikkelingen

64.828

66.198

66.514

72.319

Cultuurhistorische kwaliteit

1.187

205

205

111

Ruimte voor economie en voorzieningen

11.521

10.669

17.139

17.534

Werk en inkomen

78.559

85.300

88.903

112.499

Armoede en schulden

797

911

946

910

Beleggingen en overige baten en lasten

24.154

24.773

28.244

25.458

Gemeentelijke belastingen

43.319

43.945

43.535

43.806

Algemene uitkering gemeentefonds

292.017

297.370

316.001

317.716

Subtotaal programma's

784.641

736.172

800.463

893.728

Onvoorzien

0

0

0

0

Overhead

7.271

24.518

5.743

7.149

Vennootschapsbelasting (Vpb)

0

0

0

0

Totaal saldo baten voor bestemming

791.912

760.690

806.206

900.877

Onttrekkingen aan reserves

60.133

26.507

52.061

48.702

Totaal saldo baten

852.045

787.197

858.267

949.579

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 09:15:28 met de export van 05/28/2021 13:14:53