Jaarrekening

Overzicht van baten en lasten

Lasten

Onderstaand ziet u een uitsplitsing van de lasten 2020. Een toelichting op de verschillen kunt u vinden in de financiële hoofdlijnen .

(Bedragen x € 1.000)

Werkelijk

Begroting primitief

Begroting na wijziging

Werkelijk

Programma

2019

2020

2020

2020

Bestuursorganen en -ondersteuning

14.271

15.730

17.551

16.919

Dienstverlening

6.051

4.911

4.939

5.035

Gezondheid

64.502

56.984

71.132

72.138

Veiligheid

20.872

19.110

27.869

27.475

Cultureel klimaat

18.549

20.594

22.750

22.071

Opgroeien en talentontwikkeling

232.547

189.409

190.421

186.383

Wonen en zorg

36.116

37.005

39.285

36.452

Participatie en daginvulling

14.002

13.796

16.525

16.431

Wonen en werkomgeving

75.251

79.997

95.464

128.000

Bereikbare stad

27.915

25.940

27.033

26.436

Sport en recreatie

20.499

17.775

17.656

18.082

Milieu respecterende ontwikkelingen

64.191

61.344

67.609

71.025

Cultuurhistorische kwaliteit

6.090

2.183

2.768

2.257

Ruimte voor economie en voorzieningen

13.238

15.540

15.812

13.954

Werk en inkomen

101.902

116.063

121.126

142.207

Armoede en schulden

13.207

12.636

12.501

12.585

Beleggingen en overige baten en lasten

12.359

20.229

11.977

12.711

Gemeentelijke belastingen

4.810

5.322

5.306

5.148

Algemene uitkering gemeentefonds

0

0

0

0

Subtotaal programma's

746.373

714.567

767.722

815.308

Onvoorzien

0

225

225

0

Overhead

44.384

62.051

44.578

46.356

Vennootschapsbelasting (Vpb)

0

0

0

0

Totaal saldo lasten voor bestemming

790.757

776.843

812.525

861.664

Toevoegingen aan reserves

59.845

10.355

45.742

89.443

Totaal saldo lasten

850.602

787.197

858.267

951.107

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 09:15:28 met de export van 05/28/2021 13:14:53