Programma's

Beleggingen en overige baten en lasten

Enexis Holding

Geplaatst aandelenkapitaal,

Financieel belang

Rekening courant, leningen,

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2020

31-12-2020

01-01-2020

31-12-2020

2020

€ 1,1 miljoen (3,73% aandelenkapitaal), € 18,7 miljoen (1 opgenomen lening), dividend

€ 4.112 miljoen

€ 4.116 miljoen

€ 4.146 miljoen

€ 4.635 miljoen

€ 108 miljoen

Risicomanagement:

Cijfers dienen bij het opstellen van deze jaarrekening nog te worden vastgesteld door de aandeelhoudersvergadering.

Risicobeheersing is binnen Enexis integraal ingebed in de reguliere managementprocessen. Risicomanagement richt zich op alle facetten van de onderneming; van strategische en operationele risico's tot de betrouwbaarheid van (financiële) rapportages en het voldoen aan wet en regelgeving. Het management op alle niveaus in de organisatie is zelf verantwoordelijk voor het identificeren van risico's en het nemen van maatregelen. Risicospecialisten ondersteunen hen bij het kwantificeren, beperken en bewaken van de risico's. Deze decentrale verantwoordelijkheid is een essentieel element van de gehele risicobenadering. De afdeling Internal Audit & Risk coördineert het risicomanagementproces. Op centraal niveau worden risico’s bewaakt in het directieoverleg.

In haar jaarverslag 2020 onderkent Enexis de volgende strategische risico's:

  • Realiseren klantvraag blijft achter bij verwachting door schaarste van personeel, materiaal en/of netwerkcapaciteit;
  • Financiële positie wordt beïnvloed door effecten van energietransitie en reguleringsmethodiek;
  • Ongeautoriseerd gebruik van data en/of systemen;
  • Ongevallen van medewerkers en/of omstanders als gevolg van onveilige situaties en/of falende assets;
  • Door een pandemie komt (tijdige) dienstverlening Enexis in gevaar (nieuw onderkend risico);
  • Enexis is te laat met implementeren van nieuwe ontwikkelingen door onvoldoende wendbare en vitale organisatie, flexibele processen en/of systemen;
  • Omvangrijke en langdurige onderbrekingen van de energievoorziening ten gevolge van natuurrampen, externe oorzaken of falende bedrijfsmiddelen/assets;
  • Het faciliteren van de energietransitie kan worden belemmerd door een te beperkte taakomschrijving in de nieuwe Energiewet.

Risico’s met een score ‘Hoog’ vallen boven de risicobereidheid en moeten gemitigeerd worden door aanvullende maatregelen.

Enexis opereert in een gereguleerde markt en is financieel gezond. In het voorjaar van 2020 hebben Standard & Poor’s en Moody’s hun analyses geactualiseerd. Standard & Poor’s kwam (weer) uit op een A+ met een stable outlook. Moody’s vat de kredietwaardigheid samen met een Aa3 met eveneens een stable outlook. Verwacht wordt, dat deze rating agencies  in 2021 – nadat ACM het concept-methodebesluit voor de volgende reguleringsperiode heeft gepubliceerd – de credit ratings zullen verlagen. S&P komt dan voor Enexis Holding NV uit op A flat rating. Moody’s komt dan op een A1 rating uit. Daarmee komt de rating die S&P aan Enexis Holding NV toekent precies op het beleidsniveau van de onderneming terecht. De rating van Moody’s is nog iets boven dit beleidsniveau.

In 2020 is door 5 provincies en 65 gemeenten een kapitaalinjectie van € 500 miljoen in Enexis gedaan om het bedrijf in staat te stellen uitvoering te geven aan de energietransitie. Ook onze gemeente heeft deelgenomen aan deze lening. Onze lening aan Enexis kent een omvang van € 18.657.803.

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 09:15:28 met de export van 05/28/2021 13:14:53