Programma's

Ruimte voor economie en voorzieningen

N.V. Bossche Investeringsmaatschappij

Geplaatst aandelenkapitaal,

Financieel belang

Rekening courant, leningen,

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2020

31-12-2020

01-01-2020

31-12-2020

2020

€ 3.557.183 (aandelenkapitaal), € 23,3 miljoen (leningen gemeente)

€ 21.100.000 (2019)

€ 23.700.000 (2019)

€ 29.200.000 (2019)

€ 30.200.000 (2019)

€ 2.600.000 (2019)

Risicomanagement:

In het jaarverslag van de BIM wordt ingegaan op het risicomanagement. Risicomanagement is regelmatig onderwerp van gesprek tussen directie en raad van commissarissen. Het vormt een steeds belangrijker onderdeel van de besturing van de BIM. Jaarlijks wordt met de accountant gesproken over de interne risicobeheersingssystemen. De afgelopen paar jaar zijn stappen gezet om het risicomanagement verder te verankeren in de organisatie. Een belangrijk financieel risico bij de BIM ligt in de waardeontwikkeling van het onroerend goed. De bedrijfspanden in verhuurexploitatie zijn onroerende zaken die aangehouden worden om huuropbrengsten en/of waardestijgingen te realiseren. Ten behoeve van de jaarrekening wordt jaarlijks het vastgoed in eigendom van de BIM door een onafhankelijk extern taxateur getaxeerd. De algemene ontwikkelingen op de markt voor bedrijfsmatig vastgoed, alsmede de specifieke situatie per object, met name de bezettingsgraad, de lengte van de huurcontracten en de kwaliteit van de huurders worden daarbij kritisch tegen het licht gehouden. De externe accountant van de BIM heeft de afgelopen paar jaar steeds vastgesteld dat de externe taxaties goed bruikbaar zijn voor de onderbouwing van de actuele waardes van de panden.

De financieringsrisico’s zijn sinds alle leningen van de BIM zijn ondergebracht bij de grootaandeelhouder de gemeente ’s-Hertogenbosch relatief beperkt. Hierbij is overeengekomen dat op basis van de beschikbare aflossingscapaciteit, wordt afgelost. Hiermee wordt vermeden dat bij eventuele liquiditeitskrapte toch moet worden afgelost, waardoor de organisatie in liquiditeitsproblemen zou kunnen komen. In de afgelopen paar jaar heeft de BIM overigens in ruime mate afgelost.
Wat het operationeel risico betreft is het van belang dat de BIM in control is in haar operatie. Met name op het gebied van rapportages zijn sinds 2015 acties ingezet die er nog meer toe dienen te leiden dat informatie betrouwbaar en snel toegankelijk is, zodat waar wenselijk tijdig kan worden bijgestuurd.

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 09:15:28 met de export van 05/28/2021 13:14:53