Programma's

Gezondheid

GGD Hart voor Brabant

Geplaatst aandelenkapitaal,

Financieel belang

Rekening courant, leningen,

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2020

31-12-2020

01-01-2020

31-12-2020

2020

€ 33,22  per inwoner

€ 8,5 miljoen

€ 7,8 miljoen

€ 8,4 miljoen

€ 31,1 miljoen

€ 0,25 miljoen

Risicomanagement:

De GGD Hart van Brabant wijdt een aparte paragraaf in haar jaarrekening aan weerstandsvermogen en risicobeheersing. De belangrijkste risico’s worden vermeld en toegelicht, inclusief een inschatting van het risicobedrag en de kans waarin een risico zich kan voordoen. Voor 2020 is er een risicobedrag van € 1,5 miljoen (ondergrens) tot 5,1 miljoen (bovengrens) ingeschat wat door de algemene reserve  gedekt zou moeten worden.
Het gaat dan met name om;
*risico op aanvullende dienstverlening/plustaken (hoog risico € 0,8 miljoen)
Ongeveer 33% van de omzet van de GGD komt uit plustaken, met het gebruikelijke ondernemersrisico. De opbrengst uit plustaken draagt ook bij aan de dekking van de algemene, indirecte kosten. Daarom wordt er een risicomarge ingeschat van 5% van deze omzet. Kans dat zich dit voordoet is hoog, de druk op de gemeentelijke financiën wordt groter en de stringentere subsidievoorwaarden en nieuwe vormen van inkoop vergroten dit risico ook.
GGD mitigeert dit risico door actief accountmanagement richting haar klanten (gemeenten en derden).
*indexering gemeentelijke bijdrage (hoog risico)
Deze indexering krijgt elk jaar een correctie over de twee vorige jaren, die kan afwijken van de indexering die al vast staat.
*Vraaguitval reizigersadvisering (hoog risico 1,5 miljoen)
Dit risico wordt gebaseerd op de terugval in opbrengsten van de afdeling reizigersadvisering en reizigersvaccinaties in 2020. Ook voor 2021 blijft dit risico als gevolg van nog geldende mondiale vliegbeperkingen actueel. Daarboven wordt een structurele terugval in deze opbrengsten verwacht, als gevolg van een verwachte structurele daling op de middellange termijn in het aantal reizen naar landen waar reizigersvaccinaties voor nodig zijn. Het  risico is hoog: een verwachte vraaguitval van 70% van de opbrengst in 2021, gebaseerd op de realisatie in 2020. Het risico wordt gemitigeerd, omdat deze vraaguitval in het kader van de compensatieregeling, die door GGD is getroffen met het ministerie van VWS, is bestempeld als indirecte gevolgkosten van de coronacrisis. Deze kosten worden door het ministerie gecompenseerd. Bovendien wordt een groot aantal van de medewerkers van deze afdeling nu ingezet voor de beheersing en bestrijding van het coronavirus.

De GGD-inzet voor de bestrijding van het coronavirus is groot, maar het risico van directe nadelige gevolgen voor de organisatie is nihil als gevolgd van de meerkostenregeling die de GGD op 20 juli 2020 met het ministerie van VWS overeenkwam en die ook in 2021 doorloopt.

Daarnaast zijn er nog een aantal risico’s ingeschat welke via een andere maatregel (o.a. dekking door voorziening of bestemmingsreserve) opgevangen kunnen worden zonder de algemene reserve aan te spreken. Het betreft dan o.a. een (hoog) risico op oninbaarheid debiteuren die een voorziening dubieuze debiteuren ter dekking heeft.     

Na vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening 2020 is de stand van de reserves:
-   Algemene reserve € 1,9 miljoen
-   Bestemmingsreserves € 5,7 miljoen
De reserves en voorzieningen zijn toereikend voor de dekking van de risico’s en andere onverwachte ontwikkelingen. Hoewel de ondergrens van de algemene reserve vanaf 2020 in beeld komt, blijven we binnen de afgesproken bandbreedte en behoeft de gemeentelijke inwonerbijdrage 2021 vooralsnog niet aangepast te worden op basis van bovenomschreven risico’s.

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 09:15:28 met de export van 05/28/2021 13:14:53